Daşoguz welaýatynyň telekeçileri ýerli polietilenden we polipropilenden önümleriň öndürilişini artdyrýarlar

21:42 18.01.2024 922

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9670/original-165a8d1fb15305.jpg

Daşoguz welaýatynyň telekeçileri ýerli önümçilikdäki sintetiki polimerlerden taýýarlanylýan önümleriň görnüşlerini artdyrýarlar. Şeýlelikde, täze harytlaryň sanawynda örülýän bakja mebeli peýda boldy. Onuň esasy çig maly hökmünde polietilen we polipropilen ulanylýar.

Elde ýasalýan bu hili mebel ekologiýa taýdan arassalygy, ýeňilligi we berkligi, dürli howa şertlerine durnuklylygy mynasybetli uly islegden peýdalanýar.

Bu hili önümi öndürijileriň hatarynda – Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bar. Ýokary öndürijilikli enjamyň oturdylmagy zerur bolan tehnologiki operasiýalary geçirmäge mümkinçilik berýär we önümiň ýokary hilini üpjün edýär.

Daşoguz welaýatynyň telekeçileri işiň bu ugruny barha işjeň ösdürýärler. Munuň özi alyjylaryň satyn alyjylyk isleglerine has jogapkärçilikli çemeleşip, isleg bildirilýän harydy has köp mukdarda öndürmäge ymtylyşy bilen düşündirilýär. Önümçilikde Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda öndürilýän ýerli polimerleriň ulanylmagy hususy önümçiligiň baha amatlylygyna we bazaryň dürli harytlar bilen doldurylmagyna ýardam edýär.

Başga makalalar
16100fc2a08cfe.jpeg
TNGIZT-de ýarym ýylda 26 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürildi

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň iň iri senagat kärhanalarynyň biri bolup, ol içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleriň aýry-aýry görnüşleriniň önümçiligini barha artdyrýar.


161023668db9e3.jpeg
Balkan welaýatynda öndürijilikli guýular gazlift usulyna geçirilýär

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda baý nebit känlerini özleşdirmek boýunça işler giň gerim alýar. Sebitde täze, has çuň guýulary burawlamak boýunça işler guramaylykly alnyp barylýar.


16103a63f4cb6b.jpeg
Poliwinilasetat önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygyna halkara bäsleşik yglan edildi

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetat önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak hem-de gurmak barada halkara bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň teksti «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.


1653b943023ce7.jpg
OGT – 2023-e tas 50 ýurtdan rekord derejede gatnaşyjy bardy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023” atly halkara konferensiýa we sergä rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat konferensiýasynda forumyň guramaçylary aýtdy.


161038e10785a9.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleri Hazardaky «Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Hazar deňziniň «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek hakyndaky hökümetara Ähtnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan iş toparynyň iki günlük mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.