Wodorod energetikasy pudagynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça Ýol kartasyny durmuşa geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

16:20 12.07.2023 4098

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8106/original-164ae3b568e241.jpg

Sişenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen Türkmenistanda wodorod energetikasy pudagyny ösdürmek boýunça pudagara iş toparynyň 2-nji mejlisinde Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin Ýol kartasyny ýerine ýetirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygynda geçen mejlisiň işine ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda bu ugurda ileri tutulýan meseleleriň toplumyna seredildi. Hususanda, mejlise gatnaşanlar Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin Ýol kartasyny ýerine ýetirmek hem-de bu ugry ösdürmek babatynda daşary ýurt tejribesini öwrenmek ýaly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň öz çykyşynda belleýşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri energetika diplomatiýasy bolup durýar. Türkmenistan energiýa serişdeleriniň baý gorlaryna eýe bolmak bilen, energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge öz goşandyny goşýar, bu ugurda möhüm başlangyçlary yzygiderli öňe sürýär hem-de halkara we sebit ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegi bilen bagly işlere işjeň gatnaşýar.

Duşuşyga gatnaşanlaryň bellemegine görä, wodorod energetikasy ulgamynda ýurdumyzyň halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmek, bu ugurda netijeli halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmak, Türkmenistanda häzirkizaman tehnologiýalaryna esaslanýan we degişli hünärmenler bilen üpjün edilen ýokary öndürijilikli wodorod energetikasy ulgamyny döretmek barada işler alnyp barylýar.

Bu babatda, ýurdumyzyň wodorod energetikasy ugrunda ylmy binýady berkitmek maksady bilen,  bu pudak üçin hünärmenleri taýýarlamak bilen bagly halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek wezipesiniň möhümdigi bellendi.

Şunuň bilen baglylykda, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde döredilen wodorod energiýasy boýunça merkeziniň ýerine ýetiren işleri bilen tanyşdyryldy.

Şeýle hem mejlisde çykyş edenler Türkmenistanyň wodorod energetikasy ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek babatynda abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, Aziýa Ösüş banky, şeýle hem Beýik Britaniýa, ABŞ, Ýaponiýa we beýleki döwletler bilen hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nygtadylar.

Başga makalalar
165570a835f629.jpg
Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça 16-njy noýabrda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Amanowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň maýa goýum ministri Halid Al Falih bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Onda özara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.