API-niň ABŞ-da ätiýaçlyklaryň pese düşýändigi baradaky maglumatlarynyň esasynda nebitiň bahalary ýokarlanýar, Brent — 104,58 dollar

09:05 28.07.2022 514

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5183/original-162e0de37dde7d.jpeg

Amerikanyň nebit institutynyň (API) ABŞ-da ätiýaçlyklaryň birden peselmegini görkezýän maglumatlarynyň esasynda nebitiň bahalary çarşenbe güni az-kem ýokarlanýar diýip, Interfaks habar berýär.

Federal ätiýaçlyk ulgamynyň (FÄU) pul-karz syýasatynyň tiz berkleşdirilmegi şertlerinde amerikan ykdysadyýetiniň çökgünlige düşmek howatyrlanmasy bazara basyş etmegini dowam edýär. FÄU çarşenbe güni nobatdaky mejlisini tamamlaýar, onuň netijeleri boýunça binýatlaýyn goýumy ýene-de 75 sany bazis görkezijisi ýokarlandyrmaga garaşylýar.

Brent nebitiniň sentýabrdaky fýuçersleriniň bahasy Londonyň ICE Futures biržasynda çarşenbe güni moskwa wagty bilen ) 8:05-de 0,17% gymmatlap, barreli üçin 104,58 dollara deň boldy. Sişenbe güni ol 0,7% arzanlap, 104,4 dollara düşüpdi.

WTI fýuçersleriniň bahasy Nýu-Ýorkuň haryt biržasynyň (NYMEX) elektron söwdalarynda çarşenbe güni 0.34%ýokarlanyp, 95,3 dollara ýetdi.

Bir hepde öň 1,86 mln barrel ýokarlanmadan soň, 22-nji iýunda tamamlanan hepdede ABŞ-nyň nebit ätiýaçlyklary 4,037 mln barrele çenli azaldy. Ýurtda geçen hepde boýunça energiýa geçirijileriniň ätiýaçlyklary hakynda resmi hasabat çarşenbe güni ABŞ-nyň energetika ministrligi tarapyndan neşir ediler.

Amerikanyň awtomobil assosiasiýasy tarapyndan geçirilen pikir soraşmanyň görkezmegine görä, ABŞ-nyň raýatlary benziniň we dizel ýangyjynyň nyrhlarynyň ýokarlanmagyna jogap edip, ulagly hereketleriniň sanyny azaldýarlar. Bu tomus möwsüminde islegiň peselmegine ýardam edýär. Bilermenleriň pikiriçe, ýokary bolmaly wagtynda benzine islegiň pese düşmegi stagflýasiýa howpuny we onuň mümkin bolan täsirlerini nygtaýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.