Habarlar
15f857363bb38f.png
Täze belentliklere ruhlandyrýar
13.10.20 - 14:29

Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 9-njy sentýabrynda Balkan welaýatynda iş saparynda bolup, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda taslama kuwwaty 70 MWt/sag bolan iki sany täze gazturbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygyna we hereket edýän elektrik bekediniň durkuny täzelemek işlerine badalga berdi. Gazetimiziň Balkan welaýaty boýunça habarçysy gurluşygyna badalga berlen täze desgalar, şonuň ýaly-da,


15f8592428172c.jpeg
HEA nebite bolan islegiň çökgünlikden öňki derejesine dolanyp geljek möhletlerini aýtdy
14.10.20 - 10:41

Dünýä boýunça nebite bolan isleg 2021-nji ýylda 5 mln b/g ýokarlanar we çökgünlikden öňki derejesine 2023-nji ýylda dolanyp geler, diýlip Halkara energetika agentliginiň (HEA) World Energy Outlook 2020 her ýylky çaklamasynda aýdylýar, diýip Interfaks habar berýär.15f83fb5d4cee9.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
12.10.20 - 14:53

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.


15f83fae402369.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanyň ykdysadyýetini liberallaşdyrmak boýunça başlanan işleri dowam etmeli
12.10.20 - 14:41

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemlerine bagyşlanyp Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde ykdysadyýeti liberallaşdyrmak boýunça başlanan işleri dowam etmegi tabşyrdy.


15f81c3c6db2bd.jpeg
2021-nji ýylyň ýanwar aýyndan aýlyk haklary 10% ýokarlanar
12.10.20 - 14:43

2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklary, pensiýalar, talyp we diňleýji haklary hem-de döwlet kömek pullary 10% ýokarlandyrylar. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemlerine bagyşlap anna güni geçiren giňişleýin mejlisiniň barşynda gol çekdi.


15f81c31f2daa0.jpeg
Türkmenistanda 2020-nji ýylyň 9 aýynda jemi içerki önümiň ösüş depgini 5.8% artdy
12.10.20 - 14:45

2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 5,8 göterim möçberde ýokary ösüşini saklap galdy. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer G.Müşşikow habar berdi


15f81c25365b20.jpeg
Prezident Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylaryna pudagyň işindäki kemçilikleri düzetmek üçin çäreleri görmegi tabşyrdy
12.10.20 - 12:01

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ýangyç-energetika toplumynyň işinde bar bolan kemçilikleri düzetmek üçin degişli çäreleri görmegi tabşyrdy. Bu barada döwlet Baştutany halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemlerine bagyşlap anna güni geçiren Hökümet mejlisinde belledi.


15f809275e32ee.jpeg
«Şatlyk» kärhanasy «Döwletabat – Derýalyk» gaz geçirijisine gazyň üznüksiz berilmegini üpjün edýär
12.10.20 - 11:59

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Şatlyk» önümçilik kärhanasy toplumlaýyn tehnologik enjamlary bolan senagat meýdançasy bolup, «Döwletabat—Derýalyk» magistral gaz geçirijisine harytlyk gazy üznüksiz bermekde möhüm orny eýeleýär.


15f80103df12a4.jpeg
Malaý käninde basyş kompressor bekediniň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda
12.10.20 - 11:49

Lebap welaýatynda «Malaý» käninde gurluşygy alnyp barylýan basyş kompressor bekedinde sazlaýyş işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy.


15f800fd1791f5.jpeg
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
12.10.20 - 11:46

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde 2021-nji ýylda Aşgabatda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Maslahat beriş duşuşygyny geçirmekligi teklip etdi.


15f7ed525a8693.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan Russiýa bilen strategik hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem berkitmegi meýilleşdirýär
09.10.20 - 13:05

Türkmenistan Russiýa bilen mundan beýläk-de döwrüň synagyndan geçen syýasy, ykdysady we ruhy-medeni ugurlar boýunça döwletara gatnaşyklaryň berkidilmegine gyzyklanma bildirýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde belledi.


15f7ea980a57c2.jpeg
Türkmenistanyň we Russiýanyň DIM-niň ýolbaşçylary altynjy Hazar sammitine taýýarlygy maslahatlaşdylar
08.10.20 - 20:08

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.O.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.W.Lawrow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f7d81a24aa7e.png
«Daýhanbank» halkyň hyzmatynda
07.10.20 - 13:51

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň halkymyz, döwletimiz üçin edýän taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzyň bank ulgamynda uly ösüşler gazanylýar.


15f7d88e0bc090.jpeg
«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy
08.10.20 - 20:09

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy şu ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrdy diýip, Interfaks habar berýär.