Habarlar
15f7ed525a8693.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan Russiýa bilen strategik hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem berkitmegi meýilleşdirýär
09.10.20 - 13:05

Türkmenistan Russiýa bilen mundan beýläk-de döwrüň synagyndan geçen syýasy, ykdysady we ruhy-medeni ugurlar boýunça döwletara gatnaşyklaryň berkidilmegine gyzyklanma bildirýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde belledi.


15f7ea980a57c2.jpeg
Türkmenistanyň we Russiýanyň DIM-niň ýolbaşçylary altynjy Hazar sammitine taýýarlygy maslahatlaşdylar
08.10.20 - 20:08

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.O.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.W.Lawrow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f7d81a24aa7e.png
«Daýhanbank» halkyň hyzmatynda
07.10.20 - 13:51

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň halkymyz, döwletimiz üçin edýän taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzyň bank ulgamynda uly ösüşler gazanylýar.


15f7d88e0bc090.jpeg
«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy
08.10.20 - 20:09

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy şu ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrdy diýip, Interfaks habar berýär.


15f7d80ff05ead.png
Gazhimiýa önümçiligi: polimerler dünýäsinde Polietilen
07.10.20 - 13:49

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan uglewodorod çig mallaryny diňe eksport etmek bilen çäklenmän, eýsem, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumy olary çuňňur gaýtadan işlemäge we dünýä bazarynda ýokary goşulan bahaly bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmeklige ugur aldy. Türkmenistanyň gazy gaýtadan işleýän senagatyny mundan beýläk-de ösdürmegiň has geljegi uly ugry polimerleri öndürmek boýunça iri önümçilikleri döretmekdir.


15f7d779dd9320.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti RF bilen ýurdumyzyň strategik gatnaşyklaryny ösdürmekde W.Putiniň tagallalaryny belledi
08.10.20 - 20:11

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine doglan güni mynasybetli iberen gutlagynda türkmen-russiýa döwletara gatnaşyklarynyň we strategik hyzmatdaşlygynyň ösmeginde RF-iň Prezidentiniň ägirt uly goşandyny belledi.


15f7d80477f3df.png
«Şatlyk» önümçilik kärhanasynda
07.10.20 - 13:45

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň Döwletabat-Derýalyk Baş gaz geçirijisinden «mawy ýangyjyň» hemişe üznüksiz akdyrylyp, sarp edijilere harytlyk gazyň ugradylmagynda müdirlige degişli «Şatlyk» önümçilik kärhanasynyň zähmet adamlarynyň hem mynasyp paýy bar.


15f7d75ced014d.jpeg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň netijeleri maslahatlaşyldy
08.10.20 - 14:10

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda ýurdumyzyň durmuşynda ýakynda bolup geçen möhüm syýasy wakalara, hususan-da, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň çäklerinde kabul edilen taryhy çözgütlere bagyşlanyp maslahat geçirildi.


15f7d7f615b6cf.png
Malaý: işleriň tamamlaýjy tapgyry
07.10.20 - 13:42

Tebigy baýlygyň uly gorlaryna eýe bolan Malaý gaz ýatagynda gurulýan gaz gysyjy beketde enjamlaryň goýberiş-sazlaýyş işlerine girişildi. Daşary ýurtly hünärmenler kuwwatly desgada çylşyrymly enjamlary işe goýbermek we sazlamak bilen baglanyşykly işleriň uly toplumyny üstünlikli ýerine ýetirýärler. Şeýle tagallalar şanly baýramyň — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň giňden bellenilýän ýylynda tebigy gazyň gazylyp alynýan möçberini ep-esli artdyrmaga ýardam berjek täze bekedi ýokary hil derejesinde üstünlikli işe girizmäge mümkinçilik berer.


15f7abda3c2de2.jpeg
Türkmenistanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary ýangyç-energetika we ulag ulgamlarynda iri taslamalary ilerletmegi nygtadylar
07.10.20 - 13:56

Iri ulag we energetika taslamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek, şol sanda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisi 4-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammad Hanif Atmaryň arasynda geçirilen wideokonferensiýa görnüşindäki duşuşykda bellenildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f7abddce841e.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
05.10.20 - 11:33

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 109-sy hasaba alyndy.


15f76dc6fd024f.jpeg
«Türkmengaz» DK-nyň ygtyýaryna «KAMAZ» täze tehnikalary gelip gowuşdy
03.10.20 - 20:41

«KAMAZ» döwrebap ýöriteleşdirilen sementleýji tehnikalarynyň täze tapgyry «Türkmengaz» döwlet konserniniň tamponaž müdirligine gelip gowuşdy. Gelip gowşan awtotehniklar ýokary ykjamlygy bilen tapawutlanýarlar, bu bolsa nebitgaz känlerini özleşdirmekde işleri mundan beýläk hem işjeňleşdirmäge mümkinçilik berer.


15f759d0362557.jpeg
Özbegistan Türkmenistandan 5,6 mln tonna benzin, şol sanda ECO-93 benzinini satyn aldy
03.10.20 - 20:42

1-nji sentýabrda çenli ýagdaýa görä, Özbegistan Türkmenistandan 5,6 mln litr benzin import etdi, diýip Sputnik Özbegistan neşiri döwletiň statistika baradaky komitetine salgylanyp habar berýär. Özbegistana iberilýän benzin möçberleri boýunça Türkmenistan Gazagystandan we Russiýadan soň üçünji orny eýeleýär.


15f759c9d81a82.jpeg
«Naýyp» we «Bagaja» känleri: ugur önümleri eksport etmäge tarap
03.10.20 - 20:43

Lebap welaýatynyň suwuklandyrylan gaz önümçiligi boýunça müdirligi ýokary önümçilik görkezijilerini gazandy. Müdirlik boýunça şu ýylyň geçen sekiz aýynda suwuklandyrylan gazyň önümçiligi 61,7 müň tonna barabar boldy, şolardan 56,6 müň tonnadan gowragy eksporta iberildi.


15f749189be9fc.jpeg
Owganystanda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy we beýleki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça resminamalara gol çekildi
01.10.20 - 19:22

Şu gün Kabul şäherinde «Salam han» prezident köşgünde Türkmenistanyň we Owganystanyň arasynda bilelikdäki infrastruktura taslamalaryny, hususan-da Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň, Türkmenistan – Owganystan – Pakistan (TOP) elektroenergetiki we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň, demirýollaryň gurluşygyny mundan beýläk hem durmuşa geçirmäge itergi bermäge gönükdirilen birnäçe möhüm resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.