Ylym «gara altyndan» berdi ak bagtym

09:09 12.06.2024 551

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/11162/original-166691f71d15fe.jpg

Şeýle at bilen «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» instituty, Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi tarapyndan Ylymlar güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahatyň açylyşynda ýurdumyzyň mundan beýläk-de pajarlap ösmegi ugrunda yhlasly zähmet çekýän pudagyň baýry ylmy edarasynyň halypa alymlaryna we ýaş ylmy işgärlerine, nebitgaz önümçilik birlikleriniň tejribeli hünärmenlerine, şeýle hem sebitleýin senagat ulgamynyň ylym-bilim ojaklarynyň sarpaly mugallymlaryna we talyplaryna alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri gazanmaklaryny arzuw edip, institutyň direktorynyň ylmy işler boýunça orunbasary, himiýa ylymlarynyň kandidaty Oraz Orazow ylym-bilime goýýan sarpasy üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdy.

«Geologiýa. Burawlaýyş. Uglewodorod känleri işläp geçmek we ulanmak. Ekologiýa» hem-de «Sanly tehnologiýa. Ykdysadyýet. Tebigy ylymlar. Energetika. Maşyn we enjamlar» atly bölümçelerde öz işini dowam eden ylmy-amaly maslahatda baýry ylym ojagyň alymlarynyň, önümçiligiň tejribeli hünärmenleri bilen nebitgaz pudagynyň dürli ugurlary boýunça çuňňur bilim berilýän Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň we konserniň ýöriteleşdirilen hünärmenleri taýýarlaýan Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyplarydyr mugallymlarynyň arasyndaky çekişmeli tejribe alyşma pursatlary netijeli häsiýete eýe boldy.

Başga makalalar
162da98ab2c5af.jpeg
Çökgünlik howpy nebitiň bahalaryny aşakladýar — analitikler II ýarym ýylda Brentiň bahalarynyň 100 dollar bolmagyna garaşýarlar

Energiýa geçirijileriň bazarynda çökgünlik zerarly dünýä ykdysadyýetinde emele gelip biljek çökgünlik bilen bagly howatyrlanmalar iýul aýynyň dowamynda Brent nebitiniň bahalaryny 7% aşaklatdy. Bu günki gün barreliň bahasy 103 dollardan aşaklatdy. Pudaklaýyn analitikler bahalaryň ýene-de birnäçe dollar aşaklajakdygyna we şol derejede 2022-nji ýylyň ahyryna çenli saklanjakdygyna ynanýarlar diýip, Interfaks habar berýär.


162d93038bf727.jpeg
Türkmenistan we Gruziýa hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi, şol sanda energetika ulgamynda işjeňleşdirmegi maksat edinýär

20-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Aşgabada gelen Gruziýanyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwili bilen duşuşdy.


162da9aac8feb2.jpeg
«Demirgazyk akymy» boýunça ibermeler dikeldilenden soň hem Ýewropada gazyň bahasy arzanlamady

«Demirgazyk akymy» boýunça ibermeler dikeldilenden soň hem Ýewropada gazyň bahasy arzanlamady. Eýýäm bir hepde bäri bahalar müň kub metrine 1600 dollar derejesinde saklanýar.


162da5860ea95a.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Merkezi Aziýa döwletleriniň üsti bilen energiýa geçirijileriniň ibermelerini artdyrmaga taýýar

Penşenbe güni Çolpon-Atada (Gyrgyzystanyň Yssyk-Köl welaýaty) Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň dördünji Konsultatiw duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Täjigistanyň Prezidentleri gatnaşdy.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.