Habarlar
15fa8ccfe0d9e3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
09.11.20 - 10:01

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 41-si hasaba alyndy.


15fa5125f5597d.jpeg
Ýanwar-oktýabr aýlary boýunça ýangyç-energetika toplumynyň işiniň jemleri Hökümet mejlisinde maslahatlaşyldy
09.11.20 - 10:07

Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow döwlet Baştutanyna nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde, gözegçilik edýän ulgamlarynda on aýda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.


15fa511290c1f2.jpeg
Türkmenistanyň jemi içerki önümi on aýda 5,8% artdy
09.11.20 - 10:06

Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini geçen on aýda 5,8% ýokarlandy. Muňa milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň geçen on aýyň dowamynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine bagyşlanyp, geçirilen Hökümet mejlisinde habar berildi.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar
06.11.20 - 14:13

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15fa0f9cc6ffb4.png
Halypa mugallymy ýatlap Görnükli dilçi alym Haýdar Muhyýew barada
03.11.20 - 11:33

Ussat dilçi, ýazyjy, görnükli pedagog Haýdar Muhyýewi türkmen intelligensiýasynyň, hususan-da dil, edebiýat, metbugat ugurlary bilen iş salyşýan wekilleri, orta ýaşlylar gaty oňat bilýändirler diýip pugta ynam bilen aýdyp biljek. Soňky ösdürimler, bu gün Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen filologiýasy fakultetinde okaýan ýaşlar hem görnükli dilçi alymyň nusgalyk şahsyýeti, ömür ýoly, ylmy we edebi mirasy bilen gaýybana tanyşdyrlar.


15fa24a2389603.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy BMG-niň Owganystan boýunça ýörite wekili owganara gepleşikleriniň gidişini maslahatlaşdylar
04.11.20 - 16:17

Sişenbe güni wise-premýer, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Baş sekretarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili, BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Debora Laýons bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15fa0f957a7414.png
Okuw bilen önümçilik utgaşýar
03.11.20 - 11:31

Daşoguz şäherinde ýerleşýän welaýat häkimliginiň garamagyndaky 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebinde häzirki döwürde halk hojalygynyň dürli pudaklaryna zerur bolan hünär ugurlary bilen bir hatarda, geodeziýaçy, nebitgaz ýygnaýjy we akdyrmaga taýýarlaýjy operator hünärleri boýunça hem talyp ýaşlara döwrebap bilim berilýär.


15fa249b80ac27.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti «Таlyban» hereketiniň wekilleri bilen netijeli gepleşikleri geçirdi - DIM
04.11.20 - 16:18

Katar döwletiniň Doha şäherinde bolýan Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet parahatçylykly owganara gepleşiklerine gatnaşyjylar bilen duşuşyklary geçirdi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15fa0f8a924652.png
Döwrebap desganyň eksport önümleri
03.11.20 - 11:28

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň ruhubelent işgärleri ýetip gelýän şanly baýramlary — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi ýokary önümçilik görkezijileri bilen garşylamak ugrunda joşgunly zähmet çekýärler. Şu ýylyň başyndan bäri bu kärhanadan 23840 tonna agyr wakuum gazoýly eksporta ugradyldy. Bu nebit önümi hem kärhanada öndürilýän ýol bitumy bilen birlikde soňky ýyllarda daşary ýurtly sarp edijiler tarapyndan uly isleg bildirilýän we höwes bilen satyn alynýan harytlyk önümleriň sanawyna goşuldy.


15fa136cc603c9.png
Türkmenistanda AI-100 benzininiň önümçiligini ýola goýmak mümkin — bilermen
05.11.20 - 11:31

Seýdiniň NGIZ-de AI-100 innowasion awtomobil benzininiň önümçiliginiň ýola goýmak mümkinçiligi barada tehniki ylymlarynyň doktory Allaberdi Ylýasow belledi, diýip CentralAsia.news habar berýär.


15f9f9fd5c3c86.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow günortakoreý işewürlerine türkmen bazaryna işjeň girmegi teklip etdi
03.11.20 - 10:43

Biziň ýurdumyz Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklarda gazanylan özara düşünişmegiň, netijeliligiň hem-de özara bähbitliligiň derejesine ýokary baha berýär. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Seul şäherinde göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Halkara forumynda wideoýüzlenme bilen eden çykyşynda belledi.


15f9f8dd389112.jpeg
Ilkinji wirtual sergide Türkmenistanyň önümçilik we senagat mümkinçilikleri hödürlenildi
03.11.20 - 10:44

Ýekşenbe güni, 1-nji noýabrda Söwda-senagat edarasy ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde giň möçberli internet-taslama bolan Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň wirtual sergisini gurady. Ol ýurdumyzyň bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.


15f9f8bd1555a8.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
03.11.20 - 10:45

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.


15f9bab64137bd.jpeg
TNGIZT-de nebitiň gaýtadan işlenilişiniň çuňlugy 86%-dan 92%-e çenli artar
31.10.20 - 20:54

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy nebitiň gaýtadan işlenilişiniň çuňlugyny 86%-den 92%-e çenli artdyrar. Munuň özi TNGIZT-niň nebiti gaýtadan işlemek boýunça dünýäniň öňdebaryjy liderleri bilen bir hatara çykmagyna getirer. Bu barada TNGIZT-niň baş direktory Döwran Çişiýew penşenbe güni «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2020» halkara forumynda eden çykyşynda belläp geçdi.


15f9ab2a7b3608.jpeg
OGT-nyň ikinji gününiň merkezinde: Hazaryň deňiz bloklaryny özleşdirmegiň, Türkmenistanyň nebiti gaýtadan işlemeginiň we gazhimiýasynyň mümkinçilikleri
03.11.20 - 10:47

Söwda-senagat edarasynda guramaçylary «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri çykyş edýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2020» XXV Halkara maslahatynyň ikinji güni hem baý mazmunly boldy.