Makalalar
162d652bd894de.jpeg
Binýatlyk toplumdaky buýsançly işler
19.07.22 - 11:44

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet derejesindäki geçirýän mejlislerinde, maslahatlarynda edýän çuň many-mazmunly we maksatnamalaýyn çykyşlarynda, il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli kabul edýän Kararlarydyr çözgütlerinde Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzyň ykdysady kuwwatynyň barha belende göterilmeginde


162d652f958bab.jpeg
Ýurdumyzyň sebitleri we pudaklary toplumlaýyn özgerdilýär
19.07.22 - 11:45

Häzirki döwürde ýurdumyzda alnyp barylýan durmuş-ykdysady syýasatyň baş ugurlary, esasan, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» öz aýdyň beýanyny tapdy. Şoňa görä-de, ýokary depginli ykdysady ösüşi gazanmakda, ykdysadyýetiň pudaklaýyn düzümini diwersifikasiýalaşdyrmakda, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmakda, bazar-ykdysady özgertmeleri çuňlaşdyrmakda, ýurduň sebitleriniň we pudaklarynyň gyradeň ösüşini gazanmakda netijeli işleriň durmuşa geçirilýändigini aýratyn bellemek gerek.


162d4f3c3b9f29.jpeg
Jogapkärli möwsüme taýýarlyk
18.07.22 - 10:46

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň şäher hem-de etrap gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri ýörite düzülen iş meýilnamasyna laýyklykda gaz geçirijileri, gaz paýlaýjy hem-de gaz sazlaýjy enjamlary güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işlerini guramaçylykly alyp barýarlar.


162d0042454d38.jpeg
Ýokary hilli, geçginli önümler
17.07.22 - 17:21

Garaşsyzlyk ýyllarynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda düýpli özgerişlikler bolup geçdi. Önümçiligiň durkunyň düýpli täzelenilmegi, täze önümçilik desgalarynyň gurlup, ulanylmaga berilmegi işleriň netijeliligini has ýokarlandyrmak bilen birlikde, içerki we daşarky bazarlarda ösen islegden peýdalanýan önümleri köp möçberlerde öndürmäge-de amatly şertleri döretdi.


162d004ef29c6a.jpeg
Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy dostlukly döwletleriň bähbidine gönükdirilendir
17.07.22 - 17:23

Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda gadymy Lebap topragynyň Farap etrabyndaky «Gadyn» gaz käninde «Internasional Ltd» Hytaý milli nebitgaz kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň (CNPCIT) hünärmenleriniň täze gaz ýygnaýjy bekedi işe girizmegi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň möhüm wakalarynyň birine öwrüldi.


162bb1175116cf.jpeg
Nebiti gaýtadan işleýjileriň ynamly gadamlary
28.06.22 - 19:34

Häzirki zaman dünýäsiniň ykdysady babatda güýçli depginlerde ösýän döwleti hökmünde ykrarnama eýe bolan eziz Diýarymyzda uglewodorod çig mallarynyň çykarylyşyny artdyrmak, olary gaýtadan işläp, ýokary hilli taýýar harytlara öwürmek, iň bir kämil enjamlardyr tilsimatlary önümçilikde netijeli peýdalanmak bilen bu ulgamyň kärhanalarynyň tehniki binýadyny düýpli pugtalandyrmak, önümçilik düzümlerini ygtybarly döwrebaplaşdyrmak işleri yzygiderli alnyp barylýar.


162b16371b60b4.jpeg
Işleriň ilkinji tapgyry tamamlandy
21.06.22 - 11:21

Türkmenabat nebit kärhanasynyň Zerger şahamçasynyň durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işlere girişilendigi barada gazetimizde ozal habar beripdik. Ýakynda kärhananyň gurluşyk boýunça baş hünärmeni Batyr Joraýew bilen habarlaşyp, degişli gurluşyk-gurnama işleriniň barşy bilen gyzyklandyk.


162b162f62a20b.jpeg
Belent maksatly gazçylar
21.06.22 - 11:19

Şu ýylyň 5 aýyny netijeli jemlän «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat-Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän edara-kärhanalaryň arasynda bu halkara ähmiýetli gaz geçirijisiniň ýurdumyzyň demirgazygynda ýerleşýän iň soňky gaz gysyjy desgasy bolan «Derýalyk» önümçilik edarasy aýratyn orny eýeleýär.


162b16335433ac.jpeg
Ýolöten nebit önümleri kärhanasy online arkaly dabaraly açyldy
21.06.22 - 11:20

Ýakynda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynda «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň garamagyndaky täze gurlup, ulanyşa berilýän Ýolöten nebit önümleri kärhanasynyň açylyş dabarasy boldy.


162a82f373fa9f.jpeg
Naýypdaky netijeli işler
14.06.22 - 11:48

«Türkmengaz» döwlet konserniniň suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginde üstümizdäki ýylyň geçen bäş aýynda 47,3 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürilip, bu baradaky meýilnama 105,8 göterim berjaý edildi. Harytlyk önümiň 46,4 müň tonnadan gowragy bolsa eksporta ugradyldy. Şeýle guwandyryjy görkezijileriň gazanylmagyna müdirligiň Naýypdaky suwuklandyrylan gazy öndürýän desgalar toplumynyň agzybir we işine ussat işgärleri has saldamly goşant goşýarlar.


162a82f6c99bea.jpeg
Meniň şäherim — meniň ikinji öýüm
14.06.22 - 11:49

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäheri-de bina edilýän täze ýaşaýyş jaýlarynyň hasabyna öz çägini giňeldip ösýär hem özgerýär. Gazçylar şäheriniň abadançylygynyň üpjün edilip, has gözel keşbe girmeginde «Marygazçykaryş» müdirliginiň Ýaşaýyş jaý jemagat kontorasynyň işgärleriniň hem mynasyp paýy bar.


1629ee4bec9458.jpeg
Ýene bir guýy önüm berdi
07.06.22 - 10:40

Keremli türkmen topragynyň gymmatly baýlyklaryny ýurdumyzyň bedew batly ösüşiniň, halkymyzyň eşretli ýaşaýşynyň hyzmatynda goýmak ugrundaky işe «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň hünärmenleri ýokary ruhubelentlik we yhlaslylyk bilen gatnaşýarlar. Olaryň golaýda Agarguýy gaz käninde burawlan 5-nji barlag guýusyndan tebigy gazyň senagat akymy alyndy.


1629ee4fd39b6d.jpeg
Gaz üpjünçiligi gowulanýar
07.06.22 - 10:41

Täze döreýän ilatly ýerlerde gaz geçirijilerini gurmak işlerini Milli maksatnama laýyklykda, «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň buýurmasy esasynda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gazçylary ýokary depgin bilen alyp barýarlar.


1629ee53e8953f.jpeg
Uzynadada iş ýaýbaňlanýar
07.06.22 - 10:42

Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda ýerleşýän Uzynada meýdançasynda «Türkmennebit» döwlet konserni tarapyndan 1972-nji ýylda 4213 metr çuňluga ilkinji geologiýa gözleg-barlag guýusy gazylýar. Geçirilen geologiýa-geofiziki barlaglar uglewodorod doýgunly gatlaklary ýüze çykarmansoň, şol guýy petiklenýär. 2015-nji ýylda bu ýerde sebitde iň çuň hasaplanylýan, taslama çuňlugy 7150 metr bolan 7-nji belgili gözleg-barlag guýusynyň gazuw işine başlandy.


16299b08fd76f5.jpeg
Geologiýa-mineralogiýa ylymlarynyň doktory Çary PAÝTYKOW
03.06.22 - 11:56

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň esasy ylmy işgäri, geologiýa-mineralogiýa ylymlarynyň doktory, ylmy makalalaryň 83-siniň (3-si monografiýa), şeýle hem golýazma işleriniň 30-synyň awtory Çary Mommyýewiç PAÝTYKOW. Ol Türkmenistanda nebitiň we gazyň geologiýa-gözleg işlerini ösdürmegiň bäşýyllyk toplumlaýyn maksatnamalaryny işläp taýýarlaýjy iri ylmy toparlara ýolbaşçylyk etdi.