Makalalar
164dc73a34314f.jpg
Nebiti gaýtadan işleýjileriň gaýratly işleri
16.08.23 - 11:58

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýän nebitgaz toplumynyň iri kärhanalarynyň biri bolan Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny şowly jemlemek, nebit önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Gaýtadan işleýjileriň gaýratly we maksada okgunly zähmet çekmegi arkaly şanly ýylyň tamamlanan ýedi aýy üstünlikli jemlenildi.


164d219a3532d3.jpg
Ýaşaýyş eşrete beslenýär
08.08.23 - 15:32

Halkymyz maşgala ojagynyň alawly bolmagyna ýaşaýşyň abadanlygynyň, durmuşyň eşrete beslenmeginiň esasy şertleriniň biri hökmünde garaýar. Ilimize şeýle bagtyýarlyk ýurt garaşsyzlygy ýyllarynda doly elýeterli boldy. Ilatly ýerleri gazlaşdyrmak bilen bagly iri maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň gyrak-çetlerindäki obalaryň ýaşaýjylarynyň ojaklarynda hem «mawy ýangyç» alawlap başlady. Şeýle mümkinçilikden Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň bagtyýar ýaşaýjylary hem bökdençsiz peýdalanýarlar.


164d21932274bc.jpg
«Malaý — Bagtyýarlyk» gaz geçirijisiniň «mawy ýangyç» akymy
08.08.23 - 15:30

«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň iň iri önümçilik düzümi bolan «Bagtyýarlyk» önümçilik meýdançasy döwrebap tilsimatly enjamlar bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman senagat kärhanasydyr.


164cb6da920539.jpg
Sogap işleriň başynda
03.08.23 - 14:04

Ilatyň abadan we eşretli durmuşda ýaşamagynda agyz suwy möhüm orunlarynyň birini eýeleýär. Şol sebäpli halkymyz Hakyň didaryny gören suwy ýaşaýşyň gözbaşy hasaplaýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň obadyr şäherlerini oňat hilli agyz suwy bilen üpjün etmek meselesi ileri tutulyp çözülýär. Bu babatda «Türkmenistanyň ilatly ýerlerini agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnama» möhüm orny eýeleýär.


164cb6d34004bb.jpg
«Bagtyýarlykda» zähmet gaýnap joşýar
03.08.23 - 14:02

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşigiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň çäginde ýerleşýän «Bagtyýarlyk» önümçilik meýdançasyndaky kuwwatly gaz gysyjy desga türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermeginde 2010-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda açylyp işe girizildi.


164bf634a3b5dd.jpg
«Mawy ýangyjyň» halkara hil derejesinde akdyrylmagy gazanylýar
25.07.23 - 10:53

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat-Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Derýalyk» önümçilik edarasynyň gazçylary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir aýyny ýokary zähmet netijelerine beslemek bilen, bu ugur boýunça daşary bazarlara çykarylýan «mawy ýangyjyň» halkara hil derejesinde bökdençsiz akmagyny gazanýarlar.


164bf630c84c1f.jpg
Gazçylar möhüm wezipeleri üstünlikli çözýärler
25.07.23 - 10:52

«Mawy ýangyç» bilen içerki sarp edijileri bökdençsiz üpjün etmekde hem-de türkmen gazyny halkara hil derejesinde daşary bazara çykarmakda esasy wezipäniň «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýerlerdäki edara-kärhanalaryna degişlidigi pudagyň gazçylarynda egsilmez buýsanç duýgularyny döredýär.


164acf19ba7601.jpg
Talyplar önümçilik tejribesini özleşdirýärler
11.07.23 - 11:07

Ajaýyp döwrümizde biziň orta hünär okuw mekdebimizde ýaş nesliň döwrebap hünär öwrenmegi, kämil bilim almagy üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Talyplarymyz owadan, dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň iň soňky gazananlaryny özünde jemleýän tehniki serişdeler bilen abzallaşdyrylan binada bilim alýarlar.


164acf15533c4c.jpg
Nebitgazçy uçurymlara diplom gowşuryldy
11.07.23 - 11:06

Hormatly Prezidentimiziň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 23-nji iýunynda «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda, ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tölegli esasda tamamlan talyplara iki ýyllyk hökmany zähmet tejribesi bolmazdan, diplom bermek babatda gol çeken degişli Kararynyň esasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde hem uçurymlara diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi.


164acf12632d62.jpg
Nebitgazçy uçurymlara diplom gowşuryldy
11.07.23 - 11:05

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebimizde uçurymlarymyza diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi.


164a3bf9a19ba0.jpg
Nebitçileriň ýakyn hemaýatkärleri
04.07.23 - 11:43

«Türkmennebit» döwlet konserniniň önümçilik düzümleriniň gazanýan üstünliklerini tehniki-önümçilik suwlaryndan üzňe göz öňüne getirmek mümkin däl. Bu möhüm işi talabalaýyk amala aşyrmak bolsa konserniň Balkanabatdaky Suw üpjünçilik müdirliginiň paýyna düşýär.


164a3bf53f0853.jpg
Gidrogeologlaryň guwandyryjy görkezijileri
04.07.23 - 11:42

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň işgärleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly şygaryna beslenen ýylyň ilkinji bäş aýyny üstünlikli jemlemek bilen, geçen döwürde ýerasty suwlaryň geoekologik gözleg-barlag hem-de burawlaýyş işlerini alyp barmakda ýokary netijelere eýe boldular.


164880350bb058.jpg
Belent maksatlary nazarlaýan gazçylar
13.06.23 - 10:49

Ýakynda biz häzirki wagtda dowam edýän abuna ýazylyşygyna, hususan-da, nebitgazçylaryň gazetine ýazylmagyna ýardam bermek we alnyp barylýan tutumly işler bilen ýerinde tanyşmak, işçi-hünärmenleriň armasyny ýetirmek maksady bilen nebitgaz toplumynyň Daşoguz welaýatyndaky edara-kärhanalarynyň birnäçesinde döredijilik saparynda bolduk. Onuň netijeleri boýunça «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň, hususan-da, «Derýalyk» önümçilik edarasynyň häzirki günlerde alyp barýan işleri barada okyjylarymyza gürrüň bermegi makul bildik.


1647ecc6b12484.jpg
Ýaşlara hünär ýaraşýar
06.06.23 - 11:04

Beýik döwrümize mynasyp, ile-güne peýdaly şahsyýetleri kemala getirmek işine Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň mugallym-hünärmenleri hem ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.


1647eccb84ac8e.jpg
Milli telekeçilige giň mümkinçilikler döredilýär
06.06.23 - 11:05

Ýurdumyzyň hususy eýeçiliginde gujur-gaýratyny, yhlas-başarnygyny gaýgyrman, milli ykdysadyýetimiziň ösüşlerine mynasyp goşant goşýan ýaşlar kän. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Geljege miras» hususy kärhanasynda hem öz işine ussat ýaşlar zähmet çekýärler. Biz hususy kärhananyň ýolbaşçysy Serdar HOMMADOW bilen söhbetdeş bolduk.