Makalalar
165b8955e9e4b4.jpg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar
30.01.24 - 11:21

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Öz ugry boýunça welaýatda ýeke-täk zähmet köpçüligi bolan ekspedisiýanyň işçi-hünärmenleri bilen söhbetdeş bolanymyzda, olar geçen ýylyň özleri üçin üstünliklere beslenen ýyllaryň biri bolandygyny aýdýarlar.


165b89525dc316.jpg
Zähmet gadamy batlanýar
30.01.24 - 11:20

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz käninden tebigy gazyň çykarylmagynda, şu ýerdäki «mawy ýangyjyň» düzümindäki kükürtden arassalaýan baş desgalarda häzirki zamanyň iň kämil tehnologiýaly enjamlary arkaly arassalanylyp, sarp edijilere ugradylmagynda tehniki hem-de durmuş taýdan hyzmat edýän edara-kärhanalaryň zähmet toparlarynyň mynasyp hyzmaty bar. «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň hünärmenleridir işçileriniň zähmeti hem şunuň bir mysalydyr.


165b894ce2ac98.jpg
Guwandyryjy netijeler, jogapkärli wezipeler
30.01.24 - 11:18

Her ýylyň başynda tamamlanan ýylyň netijelerini seljermek, täze wezipeleri kesgitlemek asylly ýörelgeleriň biridir. Şeýle çemeleşmäniň netijesinde gazanylan önümçilik görkezijilerine takyk baha berilýär, işleri ýene ilerletmek üçin goşmaça mümkinçilikler ýüze çykarylýar, geljegiň möhüm wezipeleri kesgitlenilýär. «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginde geçen ýylda gazanylanlary has berkitmek, ösüşleriň täze belentliklerini eýelemek maksat edinilýär.


165b201427069a.jpg
Hindiguş suw elektrik stansiýasynyň işe girizilenine 110 ýyl doldy
25.01.24 - 11:35

Gadymy Murgap derýasy asyrlaryň dowamynda Murgap jülgesiniň ilatyny suw bilen üpjün edip gelipdir. Akabanyň üstünde 1890, 1895-nji ýyllarda binýady berkden tutulyp gurlan üç sany bent — Soltan bent, Ýolöten bent we beýleki suw desgalary sebitiň suwarymly ekerançylygynyň ösdürilmeginde, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda möhüm ähmiýete eýe bolupdyr.


165b20100d7b28.jpg
Abadan ýaşaýşa gönükdirilen işler
25.01.24 - 11:34

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde bereketli ojaklarda «mawy ýangyç» alawlaýar. Ilatly ýerleri, önümçilik desgalaryny, medeni-durmuş maksatly binalary bu amatly ýangyç bilen bökdençsiz üpjün etmek meselesi hemişe üns merkezinde saklanylýar. Bu meselä gyş aýlarynda has ünsli çemeleşilýär. Sebäbi howanyň sowamagy bilen tebigy gazyň sarp edilişi hem ep-esli artýar.


165a60e7d2000a.jpg
Gaz akdyryjylaryň zähmet gadamlary
16.01.24 - 10:05

Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan ýangyç-energetika toplumynyň ähli önümçilik düzümleriniň zähmet toparlary ýaly, «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçylaram döwletimiziň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazylan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny ähli önümçilik görkezijileri boýunça netijeli jemläp, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip atlandyrylan 2024-nji ýylyň ilkinji aýynyň her bir iş gününi zähmet üstünliklerine besleýärler.


165a60e408b37d.jpg
Önümler ýitgisiz ugradylýar
16.01.24 - 10:04

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy iň bir kuwwatly desgalardyr kämil tilsimatlara eýe bolmak bilen, ýokary hil ülňülerine doly laýyk gelýän nebit we nebithimiýa önümlerini taýýarlamakda we ýerleşdirmekde uly sepgitlere eýe bolýar.


1659c0ccb13c08.jpg
Gazçylaryň gyş aladalary
08.01.24 - 19:55

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Göroglyetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary häzirki gyş günlerinde etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda maksada okgunly işleri alyp barýarlar.


1659c0c9600968.jpg
Täze ýyla zähmet sowgady
08.01.24 - 19:54

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gazçylary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny ähli önümçilik görkezijileri boýunça üstünlikli jemläp, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip yglan edilen täze, 2024-nji ýyly guwandyryjy zähmet üstünligi bilen garşy aldylar.


1658a72e6d0d2b.jpg
Ýyllyk meýilnama on bir aýda ýerine ýetirildi
26.12.23 - 11:29

Biz «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetow bilen wagtal-wagtal habarlaşyp, müdirligiň gazanýan önümçilik görkezijileri bilen gyzyklanyp durýarys. Bu gezek bolsa bize işine gaýym, müdirligiň ähli böleklerinde işleriň ýagdaýyna belet bölüm başlygynyň özi jaň etdi. Munuň hem özüne ýetesi sebäpleri bar eken.


1656ec5702f8dc.jpg
«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önümçilige girizildi
05.12.23 - 11:38

Gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde ýene-de bir ulanyş gaz guýusy önümçilige girizildi. Şeýlelikde, gaz käniniň tebigy gazy kükürtden arassalaýan 1-nji zawodynyň önüm berýän gazly guýularynyň sany otuza ýetdi. Şol 238-nji belgili ulanyş gaz guýusynyň agyz ýakasynyň gurluşyk-gurnama işlerini «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň buýurmasy esasynda «Türkmenýöritenebitgazgurnama» ýöriteleşdirilen trestiniň 3-nji ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň gaz gurluşykçylary baş potratçy bolup ýerine ýetirdiler.


1656ec5b5d409f.jpg
Baýlyk gory ýene artar
05.12.23 - 11:39

Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny has-da artdyrmak işine «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň işgärleri ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda olaryň tutumlary has uly, maksatlary has belent.


1656ec6176125d.jpg
Gyşy göwnejaý garşylaýan gazçylar
05.12.23 - 11:41

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň ýerlerdäki gaz gojalyk edaralarynyň işçi-hünärmenleri güýz-gyş möwsüminiň işlerini ýokary guramaçylykly dowam edýärler. Bu ugurda müdirligiň welaýat merkezinde ýerleşýän «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylarynyň şäheriň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmekde häzirki günlerde alyp barýan derwaýys işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


165657cbb7f016.jpg
Zähmeti bilen adygan
28.11.23 - 10:38

— Watanymyzyň gözel paýtagtynda bolmak, öňdebaryjy kärdeşlerim bilen didarlaşmak ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy. Uly dabarada mynasyp bolan döwlet sylagymy gowşuranlarynda bolsa başym gök diredi. Şonda biziň ýaly zähmet adamlarynyň gadyryny bilip, olary sarpalaýan hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerimi aýtdym — diýip, Hudaýberen Allamuradow bolup geçen tolgundyryjy wakalary ýatlaýar.


1655da6c5e4d78.jpg
Arkalaşykly zähmet miwesini eçilýär
22.11.23 - 11:59

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň «gara altyn» we «mawy ýangyç» gözleýji burawlaýjy toparlary eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplyk baýramynyň şanly 28 ýyllyk toýuny we Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň hünär baýramçylygyny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylaýarlar.