Makalalar
16270cdcaaa178.jpeg
Halypalaryň göreldesi — ýaşlara ýörelge
03.05.22 - 16:38

«Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň Hanhowuz suw arassalaýjy desgasy geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynda baý gaz goruna eýe bolan Şatlyk gaz ýatagynyň özleşdirilip başlanan döwründe işe girizilen kärhanadyr. Ulanmaga berlenine indi elli ýyl bolan bu desga häzirem durnukly, saz işläp, gazçylary arassa suw bilen bökdençsiz üpjün edýär.


16267958a954e7.jpeg
Önümli guýular işe girizilýär
26.04.22 - 16:47

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, önümçiligiň derejesini ýokarlandyrmaklyga gönükdirilen giň möçberli işleri durmuşa geçirmekde «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň zähmetsöýer burawlaýjylary tarapyndan alnyp barylýan işler hem buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr.


1626795d5d09b8.jpeg
Milli maksatnama Türkmenistanyň köptaraplaýyn ösüşiniň wezipelerini jemleýär
26.04.22 - 16:48

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» ykdysadyýetimiziň möhüm pudagy bolan nebitgaz toplumyna uly ähmiýet berilýär.


16267961178065.jpeg
Gazçylaryň göreldeli işleri
26.04.22 - 16:49

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň hünärmenleridir işçileri gazçylar şäheriniň ýaşaýjylaryna hyzmat etmekde tutanýerli işleri alyp barýarlar.


1625e563d7f77b.jpeg
Ruhlary belent, gadamlary batly
19.04.22 - 16:27

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen taryhy mejlisinde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň geljek otuz ýyl üçin Milli maksatnamasy tassyklanyldy.


16255263d05b0c.jpeg
Işleri ileri, goşantlary saldamly
12.04.22 - 17:11

Edara-kärhanalarda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny şowlulyklara beslemek ugrunda tutanýerli we maksada okgunly zähmet çekilýär. Eýsem, «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ruhubelent işgärleri geçen üç aýda nähili işledilerkä? Biz şeýle sowal bilen müdirligiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetowa ýüz tutduk. Şonda ol:


1624bdfec54fb3.jpeg
Döwrebap işler bitirilýär
05.04.22 - 16:21

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabatdaky Abatlaýyş-sazlaýyş müdirliginde amala aşyrylýan işler ýeriň goýnundan çykarylýan uglewodorod çig mallarynyň möçberlerini durnukly artdyrmakda aýratyn ähmiýete eýedir.


1624be02b57d19.jpeg
Daga bagry badaşan geolog
05.04.22 - 16:22

— Men uly maşgalada kemala geldim. Özüm dokuz çaganyň ýedinjisi. Hünär saýlamagyma dagly mekanda ýaşamagym, esasan bolsa, agam Rozynyň geolog bolmagy uly itergi berdi. Men agamyň göreldesine eýerip, 1986-njy ýylda şol wagtky Türkmen politehniki institutyna okuwa girdim we ony üstünlikli tamamlap, häzirki wagtda zähmet çekýän edarama işe geldim. Şondan bäri hem işläp ýörün — diýip, ol uly durmuş ýolunyň ýatda galan pursatlaryny ýatlaýar.


162429e37d3f0f.jpeg
«Gara altynyň» gymmaty
29.03.22 - 15:50

Soňky döwürde dünýä bazarynda «gara altynyň» gymmatynyň artýandygyny bellemeli. Muňa bolsa, dünýä möçberinde çig nebite we ony çuň gaýtadan işlemegiň netijesinde öndürilýän hem-de uly isleg bildirilýän gymmat bahaly önümlere bolan islegiň artýandygynyň alamaty diýip düşünilýär.


162429eb2a0dc6.jpeg
Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga
29.03.22 - 15:52

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar.


1623ac0e184e1b.jpeg
Gaz akdyryjylaryň zähmet gadamlary
23.03.22 - 16:40

Döwletabat — Derýalyk baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Şatlyk» önümçilik edarasy «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biridir.


162302a8db1cf8.jpeg
Abatlaýjylar — armazak adamlar
15.03.22 - 15:56

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçýän her bir güni şanly üstünliklere, düýpli özgerişlere beslenýär. Önümçilik kärhanalarynyň işgärleri önüm öndürilişini artdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň okgunly ösüşine saldamly goşant goşmak ugrunda joşgunly zähmet çekýärler. Olaryň hatarynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleriniň atlary ilkinjileriň hatarynda agzalýar.


162302af13cf46.jpeg
Ýokary hil — esasy görkeziji
15.03.22 - 15:58

Eziz Diýarymyzyň uglewodorod çig malyna baý ýataklaryndan alynýan «gara altyndyr» «mawy ýangyjyň» möçberlerini durnukly artdyrmak nebitgaz pudagynyň esasy wezipesi bolmagynda galýar. Şu belent wezipe «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» hem öz aýdyň beýanyny tapýar.


162302b35a9d8d.jpeg
Garabil kaliý duzlarynyň ýatagy
15.03.22 - 15:59

Kaliý duzy — mineral serişdeleriň metal däl toparyna degişli. Ol kaliý dökünleriniň önümçiligi üçin himiýa senagatynda çig mal bolup hyzmat edýär. Bu ýeňil ereýän duz himiki gelip çykyşly çökündi dag jynslary bolup durýar. Olar suwda ýeňil ereýän kaliý we kaliý-magniý minerallary görnüşinde emele gelýär.


16229997719bd5.jpeg
Nebithimiýa senagaty ykdysadyýetiň möhüm pudagydyr
10.03.22 - 16:23

Garaşsyz Türkmenistan GDA döwletlerinden ilkinji bolup etilirlenen benzini öndürmegi bes etmek bilen, awtomobil ýangyjynyň ýokary oktanly görnüşleriniň önümçiligini artdyrdy. Ýurt üçin täze önümiň — propileniň gomopolimerleriniň, çalgy ýaglarynyň önümçiligi özleşdirildi.