Makalalar
16229997719bd5.jpeg
Nebithimiýa senagaty ykdysadyýetiň möhüm pudagydyr
10.03.22 - 11:23

Garaşsyz Türkmenistan GDA döwletlerinden ilkinji bolup etilirlenen benzini öndürmegi bes etmek bilen, awtomobil ýangyjynyň ýokary oktanly görnüşleriniň önümçiligini artdyrdy. Ýurt üçin täze önümiň — propileniň gomopolimerleriniň, çalgy ýaglarynyň önümçiligi özleşdirildi.


162283e526a26f.jpeg
«Galkynyşda» zähmet galkynyşy
09.03.22 - 10:42

Hormatly Prezidentimiziň «Galkynyş» gaz känini toplumlaýyn özleşdirmek barada edýän bimöçber aladalary bu ýerde işleýän gazçylarda täze zähmet galkynyşyny döredýär. Gaz käniniň tebigy gazy gaýtadan işleýän kärhanalarynda, gaz guýularynda zähmet çekýän gazçylaryň häzirki günlerdäki iş depginleri dogrusynda gürrüň bermegini sorap, «Marygazçykaryş» müdirliginiň başlygynyň orunbasary Mekan Muhammedowa ýüz tutanymyzda, ol şeýle gürrüň berdi:


162283e8e1e99d.jpeg
Eksportyň gerimi giňelýär
09.03.22 - 10:43

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde özümizde öndürilýän önümleriň eksportyny artdyrmaga möhüm ähmiýet berýär. Şeýle il-ýurt bähbitli işe «Türkmengaz» döwlet konserniniň Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň başarjaň işgärleri netijeli gatnaşýarlar. Olaryň kämil önümçilik desgalarynda öndürýän önüminiň eksportynyň täze ugurlary peýda bolýar. Geçen ýylda ýurdumyzyň gündogar welaýatynda öndürilen suwuklandyrylan gaz Özbegistana we Täjigistana hem ugradylyp başlandy.


162147b41d8d88.jpeg
Zähmet gadamy batlanýar
22.02.22 - 10:57

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň hünärmenleridir işçileri «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylda zähmet gadamlaryny barha batlandyrýarlar. Olar ýanwar aýynda «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň buýurmasy esasynda welaýatyň obalaryndadyr şäherlerinde müňlerçe metr uzynlykdaky täze gaz geçirijilerini gurmak, ozaldan hereket edýänleriniň durkuny täzelemek işlerini ýerine ýetirdiler.


162147b897f496.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üpjün edilýär
22.02.22 - 10:58

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň etraplardaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary häzirki gyş günlerinde welaýatyň medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalarynyň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda uly işleri alyp barýarlar.


162022bced9fb9.jpeg
Ilkinji aýyň guwandyryjy netijeleri
08.02.22 - 13:37

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar aýyny netijeli jemlemek bilen, etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek maksadynda fewral aýnyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Howanyň häzirki sowuk günlerinde gije-gündiziň dowamynda etrabyň sarp edijilerini gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda nusgalyk işleri alyp barýan edaranyň işçi-hünärmenleriniň her bir iş güni ýokary zähmet rowaçlyklaryna beslenýär.


162022c1d719a0.jpeg
Täze beket gurulýar
08.02.22 - 13:38

Ýurdumyzda türkmen topragynyň uly baýlygy bolan tebigy gazyň gazylyp alynýan möçberlerini düýpli artdyrmak maksady bilen uly tagallalar edilýär. Il-ýurt bähbitli tutumly işler «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynyň» çäginde ýaýbaňlandyrylýar. Şeýle derwaýys çäreler «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirligini hem giňden gurşap alýar.


161f8f96eca081.jpeg
Zawodlar toplumynyň täze önümi ekologik abadançylyga uly goşant bolar
01.02.22 - 14:12

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy diňe bir ýurdumyzda ýa-da Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, dünýäde nebit önümlerini gaýtadan işleýän iň iri kärhanalaryň hataryna girýär.


161f8f9aa1388e.jpeg
Suw arassalaýjylaryň zähmet goşandy
01.02.22 - 14:13

Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde Mary welaýatyna iş sapary wagtynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde bolup, bu ýerde tebigy gazyň çykarylyşy, bu hazynalar mekanynda zähmet çekýän gazçylaryň iş, durmuş şertleri bilen içgin tanyşmagy «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň hünärmenleridir işçilerinde-de egsilmeýän zähmet joşgunyny döretdi.


161f8f9f6bac42.jpeg
Geofizikleriň göreldeli işleri
01.02.22 - 14:14

Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 13-nji ýanwarynda Balkan welaýatyna amala aşyran mübärek iş saparynyň dowamynda soňky ýyllarda ýokary depginlerde özleşdirilýän Esenguly etrabynyň çägindäki Uzynada meýdançasynda bolanda, nebitgaz toplumynyň beýleki düzümleri bilen bir hatarda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ýurdumyzyň günbatar sebitinde uglewodorod serişdeleriniň baý gorlary barada maglumat berýän taslamalary bilen hem içgin tanyşdy.


161e64dc600c6a.jpeg
Arkalaşykly işiň miwesi
18.01.22 - 10:19

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň önümçilik düzümleriniň gazçylary Mary welaýatynyň ilatynyň döwletimiz tarapyndan halkymyza berilýän eşretleriniň biri — tebigy gaz bilen ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz üpjün edilmegi ugrunda alyp barýan maksatnamalaýyn işleri özüniň oňyn netijesini berýär.


161e64e456b4b1.jpeg
Balkan welaýatynda nebitgaz pudagynyň batly gadamlary
18.01.22 - 10:21

Geçen penşenbe güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy, sebitiň nebitgaz pudagynda häzirki ýagdaýy düýpli seljermek hem-de ýangyç-energetika toplumynyň ösüşini kesgitlemek saparyň baş maksady boldy.


161d3ec84a5ccb.jpeg
Burawlaýjylar iş başynda
04.01.22 - 11:43

— Her bir ýyly şowly jemlemek, ajaýyp baýrama saldamly zähmet sowgady bilen gelmek biziň üçin asylly däbe öwrüldi. Ata Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň uly dabara bilen bellenip geçilen ýylynyň tamamlanmagyna sanlyja günler galanda taslama çuňlugy 3300 metre barabar bolan gözleg guýusyny burawlamak işini üstünlikli tamamladyk. Täze ýyl baýramyny hem iş ýerimizde garşyladyk.


161d3ecba90d09.jpeg
«Derýalyk» önümçilik edarasynda
04.01.22 - 11:44

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän önümçilik edaralarynyň işçi-hünärmenleri Täze ýyl baýramçylygyny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşy aldylar. Mälim bolşy ýaly, «Türkmengaz» döwlet konserniniň baýry kärhanalarynyň biri bolan müdirlik baş gaz geçirijiniň ugrunda ýerleşýän «Şatlyk», «Garagum», «Çöllük», «Ýylanly» we «Derýalyk» ýaly önümçilik edaralaryny, dürli ululykdaky gaz geçirijileriniň 4500 kilometrden gowragyny hem-de gaz sazlaýjy desgalaryň onlarçasyny özüne birleşdirýär.


161b9c42513ebf.jpeg
Mynasyp sowgatlar bilen
15.12.21 - 15:32

Her bir şanly senäni zähmet sowgatlary bilen garşylamak, ýokary önümçilik görkezijilerini gazanmagyň hasabyna ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak her kärhananyň işgärleriniň asylly ýörelgesidir. Olaryň hatarynda ýurdumyzyň gündogar welaýatyndaky Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň ruhubelent işgärleri hem bar.