Belent maksatlar halkyň abadançylygyna gönükdirilýär

14:21 17.03.2021 2526

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1849/original-160507ac94f3bc.jpeg

«Türkmengaz» DK-nyň «Türkmengazaragatnaşyk» müdirliginde «Zähmet kanunçylygynyň esaslary» atly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi tarapyndan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy we Milli bahar baýramy mynasybetli geçirilen maslahatda mazmunly çykyşlar edildi.

Çykyş edenler Garaşsyzlyk ýyllarynda ýetilen sepgitler, ýurdumyzyň ähli künjekleriniň sazlaşykly ösüşi, Aşgabat şäherini ösdürmegiň strategiýasynyň üstünlikli amala aşyrylyşy barada durup geçdiler

Döwlet Baştutanynyň tagallasy netijesinde edaralarda, önümçilik düzümlerinde zähmet köpçüligi üçin döredilýän amatlyklar, ilatyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, ýurdumyzy ösdürmek, milli ykdysadyýetimizi pugtalandyrmak maksadynda täze kärhanalaryň gurulýandygy, raýatlaryň zähmete bolan hukuklary, iş orunlarynda howpsuzlygyň üpjün edilişi, işgärleriň we hünärmenleriň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň, saglygyny berkitmegiň, talabalaýyk dynç almagynyň ýokarlandyrylyşy hakynda hem nutuklar diňlenilip, özara pikir we sorag-jogap alşyldy.

Guramaçylar tarapyndan şeýle maslahatlar «Türkmengaz» DK-nyň Harbylaşdyrylan «Nebitgazhowpsuzlyk» müdirliginiň Gaz-tehniki gözegçilik gullugynda, «Türkmengazawtomatika» müdirliginde, Geologiki maglumatlar merkezinde, «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginde, «Türkmengazgeofizika» müdirliginde hem geçirildi.

Başga makalalar
164abe48ce80f0.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda suwuklandyrylan gaz we dizel ýangyjy öň hatarda boldy

Suwuklandyrylan gaz (her tonnasy 353 dollar) we Л-0,5-62 kysymly dizel ýangyjy (her tonnasy 585 dollar) anna güni, 7-nji iýulda birža söwdalarynda uly islegden peýdalandy.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


161822fc61e730.jpeg
Glazgodaky sammitde dünýä Liderleri 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% azaltmagy ylalaşdylar

Sişenbe güni COP26 ekologiýa sammitinde Ýewrokomissiýanyň başlygy Ursula fon der Lýaýen we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça bilelikdäki başlangyjyny öňe sürdüler. Bu barada Interfaks habar berýär.