Özbegistan satyjydan «Gazpromdan» türkmen gazyny satyn alyja öwrüldi

15:07 25.06.2021 4269

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2445/original-160d1977a845d8.jpeg

Özbegistan “Gazprom” kompaniýasyna gaz satyjydan alyja öwrüldi. Bu barada “Gazprom” kompaniýasynyň ýewro obligasiýalary boýunça resminamalaryna salgylanyp, “Interfaks” habar gullugy duşenbe güni habar berdi.

Özbegistan “Gazprom” kompaniýasyna 2018-nji ýylda 3 milliard 800 million kub metr tebigy gazy satdy. 2019-njy ýylda Özbegistan satýan gazynyň mukdaryny 4 milliard 900 million kub metre çenli artdyrdy. 2020-nji ýylda bolsa rus kompaniýasyna gaz satmagyny doly togtatdy. Ýakynda ýaýradylan resminamalar 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde hem özbek gazynyň rus kompaniýasyna satylmandygyny tassyklaýar.

Mundan başga-da, “Gazprom” 2020-nji ýyldan bäri Özbegistana türkmen gazyny iberip başlady. Iberilen tebigy gazyň mukdary 2020-nji ýylda 0,9 milliard kub metre, 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde 1 milliard 500 million kub metre barabar boldy.

Özbegistan rus kompaniýasyndan 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde özüniň Hytaýa eksport eden gazyndan (0,54 milliard kub metr) üç esse köp türkmen gazyny satyn aldy.

Maý aýynda özbek gazy bilen ýüze çykan ýagdaýy teswirlän “Gazprom” müdirliginiň başlygynyň orunbasary, “Gazprom eksport” kompaniýasynyň baş müdiri Ýelena Burmistrowa Merkezi Aziýa ýurtlarynyň häzirki wagtda örän çalt depginde ösýändigini we Özbegistanda gazyň sarp edilişiniň ýokarlanýandygyny belläp, şol sebäpden kompaniýanyň sebitden, esasan hem, Özbegistandan satyn alýan tebigy gazynyň mukdaryny azaldýandygyny aýtdy.

“Gazprom” 2019-njy ýylda türkmen gazyny gaýtadan satyn alyp başlady. Şol ýyl Rus kompaniýasy  Türkmenistandan 4 milliard kub metr tebigy gazy satyn aldy. 2020-nji ýylda türkmen gazynyň “Gazprom” kompaniýasyna satylan mukdary 4 milliard 700 kub metre (Özbegistana iberilen gazy hasaba almak bilen) çenli ýokarlandy. 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde bolsa Türkmenistandan satyn alnan gazyň mukdary geçen ýylky 1 milliard 300 million kub metrden 2 milliard 200 million kub metre çenli artdy.

«Gazpromyň» Gazagystandan satyn alýan gazynyň möçberleri hem azalýar — 2018-nji ýylda 12,6 mlrd kub metrden 2019-njy ýylda 11,6 mlrd kub metre we 2020-nji ýylda 5,7 mlrd kub metre ýetdi. 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde ibermeler 0,6 mlrd kub metre çenli aşaklady (2020-nji ýylyň degişli döwründe 2,2 mlrd kub metr), diýlip habarda aýdylýar.

Başga makalalar
1629f2844ae3fe.jpeg
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary Türkmenistanyň Prezidentiniň RF saparynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Duşenbe güni Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň dowamynda taraplar Türkmenistanyň Prezidenti S.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna amala aşyrjak resmi sapary bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1629e2117195b6.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji sapar Russiýa barar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu hepdede ilkinji gezek Russiýa resmi sapar bilen barar. Saparyň barşynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirer diýip, rus habarlar agentlikleri habar berýär.


1629e20c04ff61.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: bäş aýyň jemi ýurdumyzyň depginli ösüşine aýdyň şaýatlyk edýär

Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli amal edilýär. Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi netijesinde jemi içerki önümiň ösüşi geçen bäş aýda 6,2 göterim möçberde boldy. Bu barada Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçen şenbe güni geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde belledi.


1629e2065d3bd0.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärhanalary bäş aý boýunça önümçilik meýilnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen şenbe güni Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


1629e231b866a5.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.