BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

22:56 01.07.2021 14478

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2489/original-160dc150c5866b.jpeg

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.

YHG-nyň Energetika ministrleriniň ýygnagyna gurama agza bolan – Eýran, Türkiýe, Türkmenistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbegistan, Täjigistan, Owganystan we Azerbaýjan ýaly döwletleriň we birnäçe halkara guramalaryň ýokary derejeli wekilleri gatnaşdylar.

Ministr Şahbazow Günorta gaz geçelgesiniň sebitiň energiýa üpjünçiligindäki ornuna ünsi çekip, şu ýyl TANAP arkaly tebigy gazyň türk sarp edijilerine 2 milliard 500 million kub metriniň iberilendigini aýtdy. Ol şeýle hem TAP arkaly tebigy gazyň Ýewropaly sarp edijilere 2 milliard 800 million kub metriniň iberilendigini belledi.

Maslahatyň netijelerine görä, resmiler YHG-nyň çäginde energiýa hyzmatdaşlygyny ilerletmek maksady bilen Baku Jarnamasyny kabul etdiler. Bu resminama, YHG agza ýurtlaryň arasynda nebit, tebigy gaz, nebithimiýa we nebit önümleri bilen üpjün etmek, elektrik ulgamlaryny, sebitdäki elektrik energiýanyň  söwdasyny, arassa energiýa çeşmelerini, energiýa netijeliligini ösdürmek, howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde arassa energiýa ulanylyşyna geçmegi maliýeleşdirmek boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegi göz öňünde tutýar.

Başga makalalar
1611cad89ac44c.jpeg
«Taliban» hereketi TOPH we Owganystandaky beýleki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär - wekil

«Taliban» hereketi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyna we ýurtdaky beýleki iri infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmeklige gyzyklanma bildirýär. Bu barada hereketiň Katardaky syýasy edarasynyň resmi wekili Mohammed Suheýl Şahin sişenbe güni Sky News teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi.


1611b5df6386a3.jpeg
«Nebitdag» müdirliginiň burawçylarynyň zähmet üstünlikleri

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.


163c53d78003e3.jpeg
Hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.


1611a0e5886e9f.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirligi gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlaýarlar

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň işgärleri güýz-gyş möwsüminde bökdençsiz hem-de ygtybarly gaz üpjünçiligi üçin möhüm çäreleri bölekleýin ýerine ýetirdiler we bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam edýärler.


1611e04685b936.jpeg
Türkmenistan daşary ýurt raýatlarynyň Owganystandan äkidilmegi üçin daşary ýurt uçarlaryna howa giňişligini üpjün edýär

Türkmenistan daşary ýurtlaryň raýatlarynyň daşary ýurt döwletleriniň howa gämileri bilen äkidilmegi üçin özüniň howa giňişligini üpjün edýändir diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy penşenbe güni habar berdi.