OPEC nebite bolan islegiň 2020-nji ýylda günde 90,7 mln barrele çenli pese düşüp, 2021-nji ýylda 97,7 mln barrele çenli ýokarlanmagyna garaşýar

10:37 26.08.2020 2458

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/281/original-15f0ea44b5b734.jpeg

2020-nji ýylda nebite bolan islegiň çaklamasy günde 100 müň barrele çenli — günde 90,7 mln b/g ýokarlandyryldy, bu bolsa 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende günde 8,9 mln b/g aşaklamany aňladýar, diýip Interfaks habar berýär. Şol bir wagtda 2021-nji ýylda suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi 7 mln b/g artyp — 97,7 mln b/g bolar. Muňa garamazdan, bu görkezijiler COVID-19 pandemiýasyndan öňki döwürdäkiden aşakda bolmagynda galýar, diýip gurama habar berýär.

 Deslapky maglumatlaryň görkezmegine görä, maý aýynda YHÖG ýurtlarynyň umumy harytlyk nebit ätiýaçlyklary bassyr üçünji aý ýokarlandy — aprel aýy bilen deňeşdirilende, 29,9 mln barrel artyp, 3,167 mlrd barrele ýetdi, diýip OPEC ýazýar. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 233,2 mln barrel, ortaça bäş ýyllyk görkezijiden 209,5 mln barrel ýokarydyr. Şol bir wagtda, geçen aýa görä, nebit ätiýaçlyklary 9,7 mln barrel, nebit önümleri – 20,2 mln barrel ýokarlandy.

Iýun aýy üçin deslapky maglumatlara laýyklykda, ABŞ-nyň jemi harytlyk nebit ätiýaçlyklary aý boýunça 31,7 mln barrel ýokarlanyp, 1,462 mlrd barrele deň bolupdyr. Bu görkeziji bir ýyl mundan öňküsi bilen deňeşdirilende 158 mln barrel, soňky bäş ýyl boýunça deňeşdirilende orta derejeden 173 mln barrel artykdyr. ABŞ-nyň nebit we nebit önümleriniň ätiýaçlyklary degişlilikde 6,8 mln barrel we 24,9 mln barrel ýokarlandy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.