Italiýanyň işewürleri Türkmenistanyň senagat taslamalaryna maýa goýumlaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler

23:04 09.07.2021 15862

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2541/original-160e7f3ae2cda9.jpeg

7-nji iýulda göni wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly italýan kompaniýalary üçin «Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri» ýurt tanyşdyryş maslahaty geçirildi.

Tanyşdyryş maslahatynda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew we italýan wekiliýetine - Italýan Respublikasynyň Daşary işler boýunça döwlet sekretarynyň orunbasary Manlio Di Stefano ýolbaşçylyk etdiler.

Tanyşdyryşa italýan tarapyndan Italýan söwda agentliginiň Baş direktory, Italýan senagatynyň ählumumy konfederasiýasynyň halkara işleri boýunça Wise-prezidenti we Italiýanyň «SACE» döwlet eksport-karz agentliginiň Prezidenti gatnaşdylar. Şeýle-de duşuşyga Italiýanyň 120-ä golaý iri kompaniýalarynyň we maliýe institutlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministry M.Serdarow milli maýa goýum syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlaryny we olaryň uzak möhletletleýin işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin artykmaçlyklaryny beýan etdi.

Ol dürli ýyllarda Türkmenistanyň hem-de Italiýanyň özara haryt dolanyşygynyň 3 mlrd dollara ýetendigini, galyberse-de, türkmen önümleriniň eksportynyň bu görkezijiniň 90%-ini eýeländigini belledi. Soňky ýyllarda bu görkezijiler aşaklady, ony işjeňleşdirmek üçin hem şu duşuşyk guraldy.

Türkmen tarapyndan duşuşyga Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, «Türkmengaz» we «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de «TAPI Pipline Company Limited» paýdarlar kompaniýasynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Bu çäre iki ýurduň döwlet we hususy pudagynyň wekilleriniň arasynda özara hereketleriň täze görnüşleriniň gözlenilmegi, şol sanda ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça pikir alyşmak üçin özboluşly meýdança öwrüldi.

Şunlukda, çykyşlaryň barşynda Türkmenistanyň we Italiýanyň arasynda bilelikde durmuşa geçirmek üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýe bolan syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlardaky gatnaşyklaryň ösüşiniň oňyn depgini bellenilip geçildi.

Şu nukdaýnazardan, maýa goýumlar, sanly tehnologiýalar, agrosenagat toplumy, ýeňil senagaty, ulag we logistika, saglygy goraýyş, maliýe-bank ulgamlary we beýlekiler özara hereketleriň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda öňe çykaryldy.

Italýan işewürleri özleriniň birek-birege ynanyşmak, hormat goýmak we özara peýda ýörelgelerinde alnyp barylýan köptaraplaryn hyzmatdaşlygyň has-da işjeňleşdirilmegine gyzyklanma bildirýändiklerini beýan etdiler. Şeýle-de tanyşdyryş çäresiniň barşynda taraplar «SACE» döwlet eksport-karz agentligi tarapyndan Türkmenistanda işewürlik pudagynyň maliýeleşdirilmegi üçin teklip edilip bilinjek maliýe, ykdysady we tehniki gurallar dogrusynda hem jikme-jik pikir alyşdylar. 

Duşuşyga gatnaşyjylar ýurtda öz ösüşinde ýerli çig mal çeşmelerine, kämil tehnologiýalara esaslanmak arkaly, Türkmenistanyň senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygynyň has hem giňeldilmegine itergi berýän, iri eksporta gönükdirilen we importyň ornuny tutmagyny maksat edilip kemala getirilýän ulgamyň ähmiýetini aýratyn nygtadylar. 

Başga makalalar
164f0406978996.jpg
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.


161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


1619cc116b624b.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.


161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


1619b35da3e94b.jpeg
Serdar Berdimuhamedow HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri bilen türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

22-nji noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaýyň Komunistik partiýasynyň syýasy býurosynyň Hemişelik geňeşiniň agzasy, HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Han Çžen bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada Sinhua agentligi HHR-niň DIM-niň resmi wekili Çžao Liszýana salgylanyp habar berdi.