Köýtendag sebitiniň tebigy serişdeleriniň barlag işleri dowam edýär

23:05 09.07.2021 4436

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2542/original-160e7fa22a2c71.jpeg

Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologogözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler.

Häzirki wagtda bu edaranyň hünärmenleri täze gorlary ýüze çykarmak maksady bilen ýerli känlerde gözleg-barlag işlerini ýerine ýetirdiler, şeýle hem olaryň ätiýaçlyklaryny bahalandyrdylar.

Barlag işleriniň netijesinde Başhatyn käninde toýunyň ägirt uly gorlary, Garajumalak käninde — hek daşy, şeýle hem Akgum käninde kwars çägeleri ýüze çykaryldy. Ýüze çykarylan serişdeleri Köýtendagyň eteginde ýerleşýän, 2013-nji ýylda açylan «Lebap» sement zawody üçin gymmatly çig mal bolup durýar.

Akbulak meýdançasy Magdanly şäherinden 40 km günorta-günbatarda ýerleşip, agyr hem ýeňil dag magdanlaryna – galyplara baýdyr.

Bu meýdançada geologlar 2011-nji ýylda barlag işlerini geçirdiler. Netijede bu meýdançada ýerleşen dag elemendiniň ortaça galyňlygynyň 1,5 metre barabardygy ýüze çykaryldy. Sement zawodynyň barlaghanasynda geçirilen barlag işleri sementiň hiliniň galyp çig malynyň işjeň mineral goşundy bilen garylan ýagdaýynda has ýokarlanýandygyny görkezdi. Bu bolsa, kärhanada öndürilýän önümleriň hil görkezijileriniň ýokarlanjakdygyny, berkligi hem-de çydamlylygy bilen tapawutlanjakdygyny aňladýar.

Başga makalalar
164f0406978996.jpg
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.


161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


1619cc116b624b.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.


161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


1619b35da3e94b.jpeg
Serdar Berdimuhamedow HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri bilen türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

22-nji noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaýyň Komunistik partiýasynyň syýasy býurosynyň Hemişelik geňeşiniň agzasy, HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Han Çžen bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada Sinhua agentligi HHR-niň DIM-niň resmi wekili Çžao Liszýana salgylanyp habar berdi.