Daşoguz welaýatynda gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işleri alnyp barylýar

09:04 13.09.2021 1148

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2901/original-1613af0dae9f92.jpeg

Häzirki wagtda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylarynyň esasy wezipeleriniň biri hem welaýatyň gaz torlaryny gyş möwsümine öz wagtynda we ýokary hilli taýýarlamak bolup durýar. Gaz paýlaýjy ulgamlary güýz-gyş möwsüminde işlemäge taýýarlamak — olaryň bökdençsiz ulanylyşynyň hem Daşoguz welaýatynyň sarp edijilerine üznüksiz ýetirilmeginiň möhüm düzüjisidir.

«Göroglyetrapgaz» gaz hojalyk kärhanasynyň hünärmenleri gaz torlarynyň 1200 km-ne hyzmat edýärler. 450-den gowrak gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalaryň toplumlaýyn ideg işleri geçirilýär. Kärhanalara we guramalara hyzmat etmekden başga-da etrabyň çäginde 22 müň 650 töweregi hojalyk ýerleşýär.

Torlary güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işlerinde «Göroglyetrapgaz» gaz hojalyk müdirliginiň ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri, «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Daşoguz welaýatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça müdirliginiň gurluşykçylary we gurnaýjylary zähmet çekýärler.

Görogly şäherinde we geňeşliklerde torlaryň bökdençsiz işlemegini üpjün etmek üçin hünärmenler 159 mm diametrli gaz geçirijileri abatlamak işini ýerine ýetirdiler. Şeýle hem gazçylar gaz hasaplaýjylaryny oturtmak işini dowam edýärler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


160ebcd6faafa6.png
«Türkmenhimiýa» DK-nyň garamagyna iki sany gazhimiýa zawody geçirildi

Gyýanlydaky polimer zawody we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyna berilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.