Türkmenistan Owganystanda durmuş desgalaryny gurýar, yzygiderli ynsanperwer kömekleri iberýär - DIM

10:10 15.09.2021 593

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2915/original-161404a5f6eac8.jpeg

Türkmenistan Owganystanda durmuş maksatly desgalary gurýar, yzygiderli ynsanperwer köneklerini iberýär diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Bu barada türkmen tarapy Ženewada gibrid görnüşde geçirilen Owganystanda ynsanperwer meseleleri boýunça ýokary derejeli maslahatda belledi. Ýokary derejeli maslahata BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş, şeýle-de abraýly halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Türkmen tarapyndan maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti gatnaşdy.

«Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyk hem-de dostluk ýörelgelerine esaslanmak bilen, ýakyn ýerleşen ýurtlara, şol sanda Owganystana ulgamlaýyn esasda ynsanperwerlik hemaýatyny berýär. Hususan-da, goňşy ýurtda durmuş maksatly taslamalary - mekdepleri, hassahanalary we metjitleri durmuşa geçirmek gurmak arkaly, Türkmenistan şeýle-de derman serişdeleri we lukmançylyk enjamlary görnüşinde Owganystana yzygiderli ynsanperwerlik kömegini ýollaýar» - diýlip DIM-niň habarynda aýdylýar.

Ýatlatsak, 1-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Owganystana ynsanperwer kömegi iberildi. Bu goňşy ýurtda ýakynda bolup geçen wakalardan soň türkmen tarapyndan iberilen ilkinji ynsanperwer kömek boldy. Dostlukly döwletiň zerurlyklary üçin derman serişdeleri, lukmançylyk işgärleri üçin gorag egin-eşikleri we lukmançylyk esbaplary, zyýansyzlandyryjy serişdeler, derman erginleri, gorag agyz-burun örtükleri, hirurgiki ellikler, koronawirus ýokanjyny bejermek üçin serişdeler we enjamlar iberildi.

Türkmenistan şeýle hem energetika, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynda geljegi uly taslamalary durmuşa geçirmek bilen goňşy döwletiň durmuş-ykdysady ösüşine möhüm goşant goşýar.

Türkmenistan şeýle hem Owganystandaky ýagdaýlary parahatçylyk ýollar bilen kadalaşdyrmak boýunça ýakyn halkara hyzmatdaşlygyny goldaýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


160ebcd6faafa6.png
«Türkmenhimiýa» DK-nyň garamagyna iki sany gazhimiýa zawody geçirildi

Gyýanlydaky polimer zawody we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyna berilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.