Türkmenistan Owganystanda durmuş desgalaryny gurýar, yzygiderli ynsanperwer kömekleri iberýär - DIM

15:10 15.09.2021 10296

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2915/original-161404a5f6eac8.jpeg

Türkmenistan Owganystanda durmuş maksatly desgalary gurýar, yzygiderli ynsanperwer köneklerini iberýär diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Bu barada türkmen tarapy Ženewada gibrid görnüşde geçirilen Owganystanda ynsanperwer meseleleri boýunça ýokary derejeli maslahatda belledi. Ýokary derejeli maslahata BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş, şeýle-de abraýly halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Türkmen tarapyndan maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti gatnaşdy.

«Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyk hem-de dostluk ýörelgelerine esaslanmak bilen, ýakyn ýerleşen ýurtlara, şol sanda Owganystana ulgamlaýyn esasda ynsanperwerlik hemaýatyny berýär. Hususan-da, goňşy ýurtda durmuş maksatly taslamalary - mekdepleri, hassahanalary we metjitleri durmuşa geçirmek gurmak arkaly, Türkmenistan şeýle-de derman serişdeleri we lukmançylyk enjamlary görnüşinde Owganystana yzygiderli ynsanperwerlik kömegini ýollaýar» - diýlip DIM-niň habarynda aýdylýar.

Ýatlatsak, 1-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Owganystana ynsanperwer kömegi iberildi. Bu goňşy ýurtda ýakynda bolup geçen wakalardan soň türkmen tarapyndan iberilen ilkinji ynsanperwer kömek boldy. Dostlukly döwletiň zerurlyklary üçin derman serişdeleri, lukmançylyk işgärleri üçin gorag egin-eşikleri we lukmançylyk esbaplary, zyýansyzlandyryjy serişdeler, derman erginleri, gorag agyz-burun örtükleri, hirurgiki ellikler, koronawirus ýokanjyny bejermek üçin serişdeler we enjamlar iberildi.

Türkmenistan şeýle hem energetika, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynda geljegi uly taslamalary durmuşa geçirmek bilen goňşy döwletiň durmuş-ykdysady ösüşine möhüm goşant goşýar.

Türkmenistan şeýle hem Owganystandaky ýagdaýlary parahatçylyk ýollar bilen kadalaşdyrmak boýunça ýakyn halkara hyzmatdaşlygyny goldaýar.

Başga makalalar
162722ef136039.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegi ylalaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda taraplar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1626b7f5a6326f.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti köpugurly hyzmatdaşlygy maslahatlaşmak üçin BAE-de saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary 2022-nji ýylyň 29-30-njy aprelinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherine gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Karara 28-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


16270ca331898c.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda ýangyjyň dürli görnüşleri satyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy.


16270ca9b7ee46.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: nebitgaz toplumyna bölünip berlen maýa goýumlaryny özleşdirmek işini güýçlendirmeli

Geçen hepdäniň anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol sanda uglewodorod çig malynyň önümçiligini artdyrmak maksady bilen nebitgaz pudagyna goýlan maýa goýumlaryny özleşdirmek işini güýçlendirmek meselesine garaldy.


1626b8ee4b386b.jpeg
Türkmenistanda polipropilen skoçlarynyň täze görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy

«Berk önüm» hususy kärhanasy «BANT» haryt nyşanly gatlakly skoçlaryň görnüşlerini artdyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň metbugat merkezi habar berýär.