Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

10:56 16.09.2021 1309

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2922/original-161419e4341e31.jpeg

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.

tebigy gazyň gazylyp alynmagynyň artdyrylmagy dünýä bazarynda ekologik taýdan arassa ýangyja bolan islegiň ýokarlanýandygy bilen baglydyr. Şunlukda, Türkmenistan tebigy gazyň 31 milliard kubmetre golaý mukdaryny eksport etdi.

Türkmen gazyny esasy import ediji hökmünde Hytaý Halk Respublikasy öňe saýlanýar. Merkezi Aziýa ― Hytaý gaz geçirijisi boýunça bir ýylda 40 milliard kubmetr gaz bu döwlete eksport edilýär. Emma bu gaz geçirijiniň kuwwaty ýylda 55 milliard kub metr gazy geçirmäge mümkinçilik berýär. Türkmenistandan gaýdýan bu gaz magistralynyň işe girizilen wagtyndan bäri Hytaý Halk Respublikasyna harytlyk gazyň 300 milliard kub metri eksport edildi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurduň içerki bazarynda mawy ýangyja bolan isleg hem artýar. Munuň özi soňky ýyllarda Türkmenistanda täze kuwwatly gazturbinaly elektrik stansiýalaryň we gazy gaýtadan işleýän iri toplumlaryň, şol sanda Gyýanlydaky polimer zawodynyň, Garabogazdaky karbamid dökünlerini öndürýän zawodyň, Ahal welaýatyndaky sintetiki benzin önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygy bilen şertlenendir.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.