TNGIZT Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli sergide täze önümini görkezdi

19:18 25.09.2021 1166

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2983/original-1614d73638adac.jpeg

Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda 21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň gazananlarynyň sergisi geçirildi.

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) sergide ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň mümkinçiliklerini artdyrmakda nobatdaky gezek ýeten sepgitlerini görkezdi.

Şu ýyl TNGIZT awiasion ýangyjyň nobatdaky görnüşini — Jet A-1 ýangyjyny — ТС-1 awiasion kerosininiň ýewropa analogyny öndürmäge girişdi. Ol hem TNGIZT-de öndürilýär. Ýangyjyň bu görnüşi Airbus we Boeing ýaly ýolagçy howa gämileriniň gazturbinaly hereketlendirijilerinde peýdalanylýar.

Şeýle hem meýdanlary işläp taýýarlamakda oba hojalygynda giňden peýdalanylýan An-2 uçarlary üçin awiaýangyç önümçiligi ýola goýulýar. Gazdan awtomobil ýangyjy üçin ýokary oktanly goşundylary almak boýunça desgada öndürilen ýokary oktanly komponent eýýäm barlaghana barlaglaryny we degişli şahadatnamalaşdyrmany geçdi. Öň ýangyjyň bu görnüşini daşary ýurtlardan satyn almaly bolýardy.

TNGIZT şeýle hem täze örtük önüminiň — polipropilenden ak örtgüleriniň önümçiligini hem ýola goýdy. Bu hili örtgüler konditer önümlerini we sowgatlary gaplamak üçin ulanylýar. Bu önümi içerki bazarlarda bolşy ýaly, daşary ýurtlara hem eksport etmek meýilleşdirilýär.

Bu täzelikler TNGIZT-niň eýýäm müşderilere öňden mälim önümleri bilen birlikde sergi diwarlygynda görkezildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.