Talyplaryň önümçilik tejribelikleri ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynda geçýär

14:54 26.08.2020 6270

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/327/original-15f19575edc725.jpeg

«Türkmengaz» DK-nyň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumy we halk hojalygynyň beýleki pudaklary üçin hünärmenleri taýýarlamak boýunça wezipesiniň gerimini barha giňeldýär. Hereket edip gelýän döwründen bäri, bu edara dürli hünär ugurly hünärmenleriň köpsanlysyny taýýarlady we häzirki wagtda hünärmenleri taýýarlamakda hil taýdan täze derejä çykýar.

2019-2020-nji okuw ýylynda mekdebiň täze binasy ulanyşa girizildi. Bu ýerde amaly okuwlar üçin 16 sany okuw otagy bolup, olar ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak üçin zerur bolan enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Bu ýerde netijeli sapak geçmek we talyplaryň özbaşdak işlemekleri üçin ähli şertler döredilendir. Multimediýa okuw otaglary okuw işinde kompýuter tehnologiýalaryna geçmekligi has hem işjeňleşdirmäge ýardam edýär. Okuw dersleriniň ählisinde hem amaly taraplar göz öňünde tutulandyr.

Nebit we gaz promysellerine tehniki hyzmat we enjamlary abatlamak, nebit we gaz guýularyny ulanmak, gaz we nebit känlerini işläp taýýarlamak, himiýa, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagatyň kärhanalarynyň enjamlaryna tehniki hyzmat we abatlamak we ş.m. ugurlar has uly islegden peýdalanýar. amaly sapaklar ýörite enjamlaşdyrylan okuw otaglarynda geçirilýär. Bu bolsa okuwy has hem gyzykly geçirmäge mümkinçilik berýär.

Okuw ýyly tamamlanandan soň, talyplar «Türkmengaz» DK-nyň edara-kärhanalarynda önümçilik tejribeliklerini geçýärler. Önümçilik tejribeliklerine tejribeli mugallymlar ýolbaşçylyk edýär.

Häzirki wagtda gaznebit geçirijileriniň we gaznebit ammarlarynyň ulanylyşy fakultetiniň birinji ýyl talyplary Serwis hyzmatyň merkezi müdirliginde amaly sapaklary geçýärler. Tejribeligiň dowamynda geljekki hünärmenler tokar enjamlarynyň işi, turbalar üçin dürli detallaryň taýýarlanylyşy, gaz guýulary üçin turbalaryň taýýarlanylyşy we beýleki işler bilen tanyşýarlar. Amaly sapaklaryň çäginde talyplar şeýle hem tehniki howpsuzlyk düzgünlerini hem öwrenýärler.

Nebit we gaz promyselleriniň enjamlarynyň tehniki idegi we abatlanylyşy fakultetiniň ikinji ýyl talyplary «Marygazçykaryş» müdirliginiň kärhanalarynda önümçilik tejribeliklerini geçýärler. Ýakynda olar «Galkynyş» gaz käninde bolup gördüler. Bu ýerde geljekki hünärmenler iň täze tehnologiýalar we desgalar, şeýle hem gaz arassalaýjy desgalaryň işiniň ýörelgeleri bilen tanyş bolýarlar.

Häzirki wagtda talyplaryň okuw tejribeligi üstünlikli dowam edýär.

Ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň innowasion maksatnamalaryny ösdürmegiň çäklerinde tehniki taýdan sowatly hünärmenlere zerurlyk artýar. Netijeli amaly sapaklar türkmen hünärmenleriniň hünär taýýarlygynyň artmagyna ýardam eder.

Başga makalalar
1651e729bc524f.jpg
Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini maslahatlaşdy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Hökümetinde öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen nebitgaz ulgamynda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri boýunça gepleşikler geçirildi.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


1651e719373049.jpg
Azerbaýjanyň wekiliýeti Türkmenistanyň DIM-inde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana sapar bilen gelen wekiliýeti bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşiniň meselerini maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1651e72026cdd1.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen geçiren duşuşygynda döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy.


1652386712c91a.jpg
Yrak her ýylda Türkmenistandan 10 mlrd kub metr gaz satyn almaga taýýar

«Türkmengaz» döwlet konserni bilen Yrak Respublikasynyň Elektroenergetika ministrliginiň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.