Glazgodaky sammitde dünýä Liderleri 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% azaltmagy ylalaşdylar

14:22 05.11.2021 2791

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3267/original-161822fc61e730.jpeg

Sişenbe güni COP26 ekologiýa sammitinde Ýewrokomissiýanyň başlygy Ursula fon der Lýaýen we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça bilelikdäki başlangyjyny öňe sürdüler. Bu barada Interfaks habar berýär.

Ählumumy borç 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% çäklendirmäge gönükdirilendir. 100-den gowrak döwlet bu başlangyja goşuldylar diýip, BBC News habar berýär.

Ýewrokomissiýanyň ýaşlygy metany bug gazlarynyň bir görnüşi diýip atlandyrdy, onuň zyňyndylaryny ählumumy maýlama hadysasynyň öňüni almak üçin çäklendirip bolar. Ursula fon der Lýaýen metany «agaçyjyň aşaky şahasynda sallanyp duran miwe» diýip atlandyrmak bilen, ony ýetip boljak maksat hökmünde belledi.

Ählumumy maýlama hadysasynyň öňüni almak boýunça esasy ugur adam işjeňligi netijesinde bölünip çykýan kömürturşy gazynyň (CO2) zyňyndylaryny çäklendirmek bolup durýar, emma metanyň aýry alnan malekulalary CO2 bilen deňeşdireniňde atmosfera has güýçli zyýanly täsir edýär.

Öň dünýä liderleriniň 100-den gowragy 2030-njy ýyla çenli agaçlaryň çapylmagynyň öňüni almagy wada etdiler. Bu ylalaşyk Howa boýunça Glazgoda geçirilýän sammitiň çäklerinde gazanylan ilkinji iri ylalaşyk boldy. Bu karary goldap çykyş eden döwletleriň hatarynda — Braziliýa, Russiýa, Kanada, Kolumbiýa, ABŞ, Beýik Britaniýa we Indoneziýa bar. Bellenilişi ýaly, bu döwletleriň paýyna dünýäniň tokaýlarynyň 85%-i düşýär.

Howanyň üýtgemegi boýunça BMG-niň Çarçuwalaýyn konwensiýasynyň tarapdarlarynyň 26-njy maslahaty Glazgoda 31-nji oktýabrda başlady we 12-nji noýabra çenli dowam eder. Çärä 200-den gowrak döwletiň wekilleri gatnaşýar.

COP26 maslahaty planetanyň geljegi, ählumumy maýlama hadysasynyň depginlerini peseltmekde bilelikdäki we milli hereketler dogrusyndaky geňeşmeler boýunça dünýä liderlerini we görnükli döwlet işgärlerini jemledi.

Sammitde türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow wekilçilik edýär.

Türkmenistan daşky gurşawy goramak üçin anyk çäreleri durmuşa geçirip hem-de bu adamzat ähmiýetli ugurda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde öz goşandyny goşmaga ymtylyp, ekologiýa meselelerini çözmäge netijeli çemeleşmäniň tarapdary bolup çykyş edýär.

Başga makalalar
164f0406978996.jpg
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.


161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


1619cc116b624b.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.


161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


1619b35da3e94b.jpeg
Serdar Berdimuhamedow HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri bilen türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

22-nji noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaýyň Komunistik partiýasynyň syýasy býurosynyň Hemişelik geňeşiniň agzasy, HHR-niň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Han Çžen bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada Sinhua agentligi HHR-niň DIM-niň resmi wekili Çžao Liszýana salgylanyp habar berdi.