Türkmenistan 10 aýda Gruziýa 54,9 müň tonna awiasion ýangyç eksport etdi

15:07 12.11.2021 3326

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3317/original-1618cbc0968358.jpeg

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Gruziýa awiasion ýangyjynyň 54,9 müň tonnasyny eksport etdi diýip, Gruziýanyň Nebit önümlerini import edijileriniň birleşmesi habar berýär. Şu ýylyň on aýynda Gruziýa 73,5 müň tonna uçar ýangyjyny import etdi.

Gruziýa eksport edilen bu önümiň jemi möçberiniň 74,7%-i Türkmenistanyň paýyna düşdi. Şeýlelikde, ýurdumyz Gruziýa awiasion ýangyjy eksport etmekde lider boldy.

Degişli döwürde Gruziýa uçar ýangyjyny eksport etmek boýunça Azerbaýjan ikinji orny (12 müň tonna), Italiýa bolsa üçünji orny (10 müň 500 tonna) eýelediler.

Şeýle hem habar berlişi ýaly, önümiň importy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 54,7% ýokarlandy.

Birleşmäniň bellemegine görä, Gruziýada uçar ýangyjynyň importynyň ep-esli ýokarlanmagyna howa gatnawlarynyň dikeldilmegi sebäp boldy. Bu ösüş ýakyn aýlarda dowam eder diýlip çaklanylýar.

Belleäp geçsek, Türkmenistan şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda benziniň we dizel ýangyjynyň 122,6 müň tonnasyny Gruziýa eksport etdi. Bu görkeziji Gruziýanyň benzin we dizel ýangyjynyň importynyň umumy möçberiniň 23%-ni düzdi.

Başga makalalar
16195fc8fb16ac.jpeg
Nebitiň bahasy oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäkde, Brentiň barreli — 80 dollar

Nebitiň bahasy çarşenbe güni söwdalaryň ýapylmagy bilen oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäklere düşdi we arzanlamagyny dowam edýär.


16194aa93f28f7.jpeg
«Türkmengaz» DK Auguste International Fze kompaniýasyndan enjamlary satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gaz çykarýan beketlerindäki desgalary döwrebaplaşdyrmak üçin Auguste International Fze (BAE) kompaniýasyndan tehniki serişdeleri — enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar.


16194aaf55df73.jpeg
TNGIZT importyň ornuny tutýan önümleriniň önümçiligini giňeldýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän, importyň ornuny tutýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigi barada wise-premýer Şahym Abdrahmanow sişenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.


164df200a3db6f.jpg
Türkmenbaşynyň deňiz portunyň polipropilen terminaly milli önümleriň eksportyny artdyrýar

Dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan nebitgaz senagatynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň polipropilen terminalynyň üsti bilen eksport edilýär.


16195fc26d4adb.jpeg
OPEC-iň täze Baş sekretary wezipesine Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisi saýlanyp biler

Dekabr aýynda OPEC-iň ministrleriniň duşuşygynda 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan OPEC-iň baş sekretary wezipesine bellemek üçin Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisiniň dalaşgärligi maslahatlaşylar diýip, Kuweýtiň nebit we ýokary bilim ministri Muhammed Abdel Latif al-Fares Abu-Dabidäki ADIPEC-2021 Halkara nebitgaz sergisiniň çäklerinde žurnalistlere habar berdi.