TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşyjylar ony durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

15:18 26.08.2020 6214

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/336/original-15f1edf00378d6.jpeg

27-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň gurnamagynda wideomaslahat görnüşinde Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşyjy döwletleriň wekilleriniň duşuşygy geçirildi.

Türkmen tarapyna Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow we pudagyň beýleki ýolbaşçylar hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň gün tertibine bu ägirt uly taslamany durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan meseleleri girizildi. Hususan-da, taslamanyň maliýa we gurluşyk taraplaryna seredilip geçildi. Koronawirus bilen bagly çäklendiriji çäreleriň girizilendigine garamazdan, taraplar bu taslamany durmuşa geçirmäge uly gyzyklanma bildirdiler we pandemiýa tamamlanandan soňra ony işjeňleşdirmegiň usullaryny maslahatlaşdylar.

Mejlise gatnaşyjylar TOPH taslamasyny durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň işine ýokary baha berdiler. Şunuň bilen baglylykda, bu taslamany öňe ilerletmekde gazanylan düýpli netijeler bellenildi, şeýle hem tutuş sebitde energiýa howpsuzlygyny üpjün etjek bu taslamany durmuşa geçirmekligi çaltlandyrmakda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary nygtalyp geçildi.

Başga makalalar
1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.