Ýangyç bilen bökdençsiz üpjünçilik

15:10 26.08.2020 5343

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/357/original-15f21464f533ac.jpeg

Daşoguz welaýatynyň «Gubadagnebit» kärhanasynyň awtomobillere ýangyç guýujy beketleriniň toplumy iň täze kompýuter tehnikalary bilen enjamlaşdyrylandyr. AÝGB-niň esasy bölegi uly awtoýollaryň boýunça ýerleşendir. Kärhananyň ýangyç guýujy beketlerinde müşderilere hyzmatlaryň giň toplumy hödürlenilýär.

Sarp edijileri ýokary hilli ýangyç bilen üpjün etmeklik — «Türkmennebitönümleri» müdirliginiň Gubadag kärhanasynyň awtomobillere ýangyç guýujy beketleriniň esasy wezipesi bolup durýar. Bu wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin kärhananyň ygtyýarynda döwrebap awtopark bar. Bu bolsa, nebit önümlerini Daşoguz welaýatynyň dürli künjeklerindäki AÝGB-niň nebit ammarlaryna howpsuz we tiz wagtda ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Tejribeli sürüjileriň ygtyýarynda ýük göterijiligi 10,5 tonna barabar bolan benzin daşaýjy KAMAZ – 65115 bar. Ol kuwwatly hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylyp, islendik aralyklara islendik howa şertlerinde ýük daşamaga niýetlenendir. Beketlerde ýangyjy kabul etmekde we saklamakda esasy talap — tehniki howpsuzlyk düzgünlerini berk berjaý etmek bolup durýar.

Başga makalalar
1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.