Geologlar Lebap welaýatynda geljegi uly meýdançalarda gözlegleri alyp barýarlar

11:00 26.08.2020 5453

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/373/original-15f2146b1731f1.jpeg

«Türkmengeologiýa» DK-nyň Lebap ekspedisiýasynyň hünärmenleri welaýatyň geljegi uly meýdançalarynda geologiýa gözleg işleriniň ugruny ynamly kesgitleýärler. Şu ýylyň geçen alty aýynda geofiziki gözlegleriň we guýulardaky işleriň möçberi düýpli artdy.

Häzirki wagtda iri möçberli gözleg işleri nebitgaz serişdeleriniň çaklanylýan meýdanlarynda alnyp barylýar. Işiň esasy maksady — plastlaryň geologiki gurluşyny öwrenmek, uglewodorod serişdelerini ýüze çykarmak we alnan maglumatlaryň esasynda çuňlaşdyrylan buraw işlerine taýýarlamak bolup durýar.

Ekspedisiýanyň düzüminde iki sany partiýa hereket edýär. «Altyn asyr türkmen 3D» seýsmiki partiýasynyň işi Malaý gaz käniniň çäginde alnyp barylýar, 2D 61-nji geofiziki partiýa bolsa gözleg işlerini Topazguýy meýdançasynda alyp barýar. Seýsimiki enjamlaryň netijeli ulanylmagy, şeýle hem ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler tarapyndan Topazguýy meýdançasyndaky plastlaryň gurluşy we aýratynlyklary barada anyk hem doly maglumat almak üçin geçirilýän barlag işleri 2020-nji ýylyň noýabr aýyna çenli gözleg işleriniň birinji tapgyryny tamamlamaga we indikisine geçmäge mümkinçilik berýär.

Bu ugurda ýüzden gowrak tejribeli hünärmen zähmet çekýär. Täze geljegi uly meýdançalary ýüze çykarmak işlerinde göçme seýsmiki enjamlar we beýleki desgalar hereket edýär. Topazguýy meýdançasynda geçirilen barlag işlerinden alnan maglumatlar, şeýle hem onuň töwereginde ýerleşen Naýyp, Demirgazyk Gazojak gaz känlerinden alnan maglumatlar onuň geljeginiň uludygyna güwä geçýär.

Başga makalalar
1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.