Westport Trading Europe Limited TNGIZT-de haýalladylan kokslama üçin desgalar toplumyny gurýar

10:43 26.08.2020 5511

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/372/original-15f22cf9fcc90b.jpeg

ABŞ-nyň Westport Trading Europe Limited (WTL) kompaniýasy TNGIZT-niň çäginde haýalladylan kokslama we gudrony deasfaltlaýjy desgalar toplumyny gurýar. Umumy bahasy 120 mln ýewro bolan taslamany durmuşa geçirmek işi 2019-njy ýylyň ahyrynda başlandy. Gurluşygy 2022-nji ýylda tamamlamaklyk meýilleşdirilýär.

Häzirki wagtda işler ýokary depginde alnyp barylýar. Döwrebap ýokary tehnologik enjamlaryň çekilmegi, önümçilik prosesleriniň işjeňleşdirilmegi, maliýeleşdirmekligiň netijeli usuly, şeýle hem zähmet bölünişiginiň sowatly paýlanylmagy muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Haýalladylan kokslama boýunça täze desganyň ulanyşa girizilmegi her ýylda 900 müň tonna çig mal almaklygy üpjün eder. Gudrony deasfaltlama boýunça enjamyň ýyllyk öndürijiligi 500 müň tonna möçberinde meýilleşdirildi.

WTL kompaniýasy şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda kuwwatlylygy bir million tonna kuwwatlykly «ЭЛОУ-АТ» elektroduzlaşdyrma blokly nebiti atmosfera daşaýjy täze desgany «açary gowşurmak» şerti bilen gurmak boýunça bäsleşikde hem ýeňiş gazandy.

Täze desganyň işe girizilmegi bilen Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy nebit koksynyň, benziniň, suwuklandyrylan gazyň we ýokary hilli ýol bitumynyň önümçiligini artdyrar.

Başga makalalar
1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.