Gaz OPEC-i döredilmez — gazyň ählumumy bazary heniz ýeterlik derejede ösmedi — Russiýanyň wise-premýeri

16:20 30.12.2021 2426

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3647/original-161cc6cd98e8c4.jpeg

Ählumumy gaz bazaryna gatnaşyjylar OPEC mysalynda ählumumy bazar kadalaşdyryjysyny döretmekden heniz uzakda. RF-niň wise-premýeri Aleksandr Nowagyň bellemegine görä, gaz bazary munuň üçin heniz ösüp ýetişmedi diýip Interfaks habar berýär.

RBK beren interwýusynda ol «bu babatda hiç hili gepleşikleriň geçirilmeýänligini» belledi.

«Eýýäm birnäçe ýyldan bäri üstünlikli işläp gelýän Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumy gazy öndüriji we eksport ediji 15-den gowrak döwleti birleşdirýär. Emma bu halkara guramasynda bazary kadalaşdyrmak wezipesi ýok. Pikir we tehnologiýa alyşmak, bilelikdäki barlaglary, maslahatlaşmalary geçirmek, gaz bazary barada çaklamalary etmek meseleleri bar» - diýip, Nowak düşündirdi.

«Dünýäniň nebit bazary önümçili, ibermek we birža söwdalary babatda ýeterlik ösendir. Gaza bazary bolsa, heniz ýeterlik ösmedik. Suwuklandyrylan tebigy gazyň paýynyň artýandygyna garamazdan, turba geçiriji gaz ibermeleri aglaba bölegi eýeleýär. Garaşylyşy ýaly, ýakyn ýyllarda gatnaşyk 50-ä 50 görnüşde bolar. Emma bu gazyň nebit ýaly birža harydy bolup biljek derejesi däl. Mümkin şonda kadalaşdyrmak üçin sebäpler ýüze çykyp biler. Häzir bu mümkin däl» - diýip, Nowak hasaplaýar.

Nowagyň pikiriçe, Ýewropada gözegçilik edilýän energetika çökgünlikleriniň biri hem — meýilleşdirmegiň ýoklugydyr.

«Ýewrokomissiýa binýatlaýyn ýörelgelerden — pudaga uzakmöhletleýin maýa goýumlardan we spot şertnamalarynyň bähbidine uzakmöhletleýin şertnamalardan maksatlaýyn ýüz öwürýär. Ýewropa gaz iberilmegini kepilledirjek uzakmöhletleýin şertnamalar hem baglaşylmaly» - diýip Nowak belledi.

Başga makalalar
160670a3ea26f1.jpeg
«Lukoýl» kompaniýasynyň «Dostluk» ýatagyny işläp taýýarlamaga we TOPH taslamasyna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Moskwa iş saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň döwlet düzümleriniň we iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi.


16315c2abd5f05.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Tatarystan nebitgaz forumyna gatnaşdy

«Kazan Ekspo» halkara sergi merkezinde 31-nji awgustdan 2-nji sentýabr aralygynda Tatarystan nebitgazhimiýa forumy – 2022 geçirildi. Oňa iki müňden gowrak wekil gatnaşdy. Türkmenistandan foruma «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň wekilleri gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş Konsullygynyň saýtynda habar berilýär.


16315909c1463e.jpeg
Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň sanawynda 7 orna çykdy

Türkmenistan benziniň bahasy iň arzan ýurtlarynyň sanawynda 7-nji orny eýeleýär. Muňa 29-njy awgustda GlobalPetrolPrices internet-neşiri tarapyndan neşir edilen dünýäde motor ýangyjynyň bahalary hakyndaky maglumatlar şaýatlyk edýär.


16315c2ecd2e59.jpeg
«Demirgazyk akymy» bilen bagly ýagdaý zerarly Ýewropada gaz 30% gymmatlady

«Demirgazyk akymy» gaz geçirijisiniň togtamagynyň dowam etmegi netijesinde Ýewropada gazyň spot bahasy 30%-e golaý ýokarlanyp, müň kub metrine 2900 dollara ýetdi diýip, Interfaks habar berýär.


1606a94d1994fb.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.