Gaz OPEC-i döredilmez — gazyň ählumumy bazary heniz ýeterlik derejede ösmedi — Russiýanyň wise-premýeri

16:20 30.12.2021 3086

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3647/original-161cc6cd98e8c4.jpeg

Ählumumy gaz bazaryna gatnaşyjylar OPEC mysalynda ählumumy bazar kadalaşdyryjysyny döretmekden heniz uzakda. RF-niň wise-premýeri Aleksandr Nowagyň bellemegine görä, gaz bazary munuň üçin heniz ösüp ýetişmedi diýip Interfaks habar berýär.

RBK beren interwýusynda ol «bu babatda hiç hili gepleşikleriň geçirilmeýänligini» belledi.

«Eýýäm birnäçe ýyldan bäri üstünlikli işläp gelýän Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumy gazy öndüriji we eksport ediji 15-den gowrak döwleti birleşdirýär. Emma bu halkara guramasynda bazary kadalaşdyrmak wezipesi ýok. Pikir we tehnologiýa alyşmak, bilelikdäki barlaglary, maslahatlaşmalary geçirmek, gaz bazary barada çaklamalary etmek meseleleri bar» - diýip, Nowak düşündirdi.

«Dünýäniň nebit bazary önümçili, ibermek we birža söwdalary babatda ýeterlik ösendir. Gaza bazary bolsa, heniz ýeterlik ösmedik. Suwuklandyrylan tebigy gazyň paýynyň artýandygyna garamazdan, turba geçiriji gaz ibermeleri aglaba bölegi eýeleýär. Garaşylyşy ýaly, ýakyn ýyllarda gatnaşyk 50-ä 50 görnüşde bolar. Emma bu gazyň nebit ýaly birža harydy bolup biljek derejesi däl. Mümkin şonda kadalaşdyrmak üçin sebäpler ýüze çykyp biler. Häzir bu mümkin däl» - diýip, Nowak hasaplaýar.

Nowagyň pikiriçe, Ýewropada gözegçilik edilýän energetika çökgünlikleriniň biri hem — meýilleşdirmegiň ýoklugydyr.

«Ýewrokomissiýa binýatlaýyn ýörelgelerden — pudaga uzakmöhletleýin maýa goýumlardan we spot şertnamalarynyň bähbidine uzakmöhletleýin şertnamalardan maksatlaýyn ýüz öwürýär. Ýewropa gaz iberilmegini kepilledirjek uzakmöhletleýin şertnamalar hem baglaşylmaly» - diýip Nowak belledi.

Başga makalalar
161a5b40525c12.jpeg
Suwuklandyrylan gaz we polietilen — TDHÇMB-niň birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.


1650968b05727d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti we ÝB-niň Başlygy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Şarl Mişel bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


161a47a0c18415.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär

YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow YHG-nyň 15-nji sammitinde eden çykyşynda belledi.


161a479a09bad8.jpeg
Aşgabatda YHG-nyň agza döwletleriniň Baştutanlarynyň 15-nji sammiti geçirildi

Geçen ýekşenbe güni, 28-nji noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda YHG-nyň agza-döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi.


1650968538ff1e.jpg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri Nýu-Ýorkda döwletara gatnaşyklarynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.