Bäş aýyň jemlerine garaldy

01:54 07.06.2022 2522

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4726/original-1629e231b866a5.jpeg

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowyň ýolbaşçylygynda geçirilen hasabat ýygnagynda Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Agajanow, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory D.Çişiýew, «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy» ÝGPJ-niň baş direktory M.Pirliýew hem-de toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary çykyş etdiler.

Hasabat bilen çykyş edenler döwlet Baştutanymyz tarapyndan ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýlan wezipeler, hususan-da, nebitgaz toplumynyň önümçilik-hojalyk işini yzygiderli seljermek, onuň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, önümçilik ulgamlaryny döwrebaplaşdyrmak, häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak babatda berlen tabşyryklar hem-de olary ýerine ýetirmegiň ýollary hakynda giňişleýin durup geçdiler.

Ýygnagyň dowamynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygy bilen bagly alnyp barylýan işler barada habar berildi.

 Şeýle-de nebitgaz toplumynyň hünärmenleriniň hünär we bilim derejesini ýokarlandyrmak, täze, döwrebap tehnologiýalar, häzirki zaman maglumatlar, wajyp ugurlar boýunça hünärmenleri goşmaça okatmakda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Okuw merkeziniň işini kämilleşdirmek babatda anyk wezipeler kesgitlenildi.

Hasabat ýygnagynyň ahyrynda wise-premýer Ş.Abdrahmanow üstümizdäki ýylyň alty aýyny zähmet üstünliklerine beslemek maksadynda her bir edara-kärhananyň işçi-hünärmenleriniň has-da tijenip işlemeginiň zerurdygyna ýygnananlaryň ünsüni çekmek bilen, hormatly Prezidentimiziň giňişleýin mejlisde toplumyň öňünde goýan wezipelerine amal etmekde önümçilik meýilnamalarynyň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmelidigini aýratyn nygtady.

Hasabat ýygnagyna Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew gatnaşdy.

Başga makalalar
161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


161974c7cf3d06.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumynda çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Seulda (Koreýa Respublikasy) garyşyk görnüşde geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi.


161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


164f0406978996.jpg
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.


1619cc116b624b.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.