Dünýäde gaza bolan isleg 40 mlrd kub metre çenli azaldy — «Gazpromyň» ýolbaşçysy

23:04 01.09.2022 1683

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5412/original-1631043a46d416.jpeg

Dünýäde gaza bolan isleg şu ýylyň 8 aýynda 40 mlrd kub metre çenli azaldy. Şonuň 30 mlrd-a golaýy ÝB ýurtlarynyň paýyna düşdi, bu dünýä boýunça islegiň peselmeginiň 73%-ine deň boldy diýip, «Gazpromyň» ýolbaşçysy Alekseý Miller habar berdi diýip, Ria Nowosti ýetirýär.
«Daşary ýurt kadalaşdyryjylarynyň energetike syýasaty dünýä boýunça gaza bolan islegiň peselmegine getirdi. Şu ýylyň sekiz aýynda dünýäde gaza bolan isleg 40 mlrd kub metre çenli azaldy. Geliň, bu ýagdaýyň nirde bolup geçendigine seredeliň. 30 mlrd kub metr gaz Ýewropa bileleşiginiň 27 döwleti tarapyndan çäklendirildi. Bu dünýä isleginiň 73%-ine deň. Beýik Britaniýa bilen bilelikde bolsa, 85%» diýip, Milleriň sözleri Nebit we gaz senagatynyň işgärleriniň gününe bagyşlanan mejlisiň stenogrammasynda getirilýär.

Başga makalalar
161442fe58509e.jpeg
«Türkmengeologiýa» Türkmenistanyň günbatarynda gözleg işlerinni geçirmek üçin «Yug-Neftegaz Private Limited» bilen şertnama baglaşar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasyna Günbatar Türkmenistanyň Balkanýaka zolagynyň Goturdepe ýatagynyň gündogar böleginde 3D ölçegli gözleg-barlag işlerini hem-de Günorta Burun meýdançasynda 2D ölçegli gözleg-barlag işlerini geçirmek barada Singapuryň «Yug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Degişli resminama Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.


1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16142d4818397d.jpeg
Daşkentde senagat, energetika, ulag pudaklarynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-özbek toparynyň ýakynda geçirilen on altynjy mejlisinde taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de senagat ulgamyndaky özara hereketleri giňeltmegiň, energetika, ulag we üstaşyr daşamak ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


164183c6fda201.jpeg
Türkmen-katar gepleşikleriniň netijeleri boýunça resminamalaryň toplumyna gol çekildi

Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda gepleşikler tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi. Bu barada TDH habar berdi.