«Gazprom» 150 atmosfera basyşly gaz ulag ulgamyny döretmegi karar etdi

22:36 02.09.2022 708

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5424/original-16311d5ea01cdc.jpeg

«Gazprom» işçi basyşy 150 atmosfera (14,8 Mpa) bolan gaz ulag ulgamyny döretmek hakynda karar kabul etdi. Anna güni Interfaks agentliginiň habar bermegine görä, bu barada Tatarystan nebitgazhimiýa forumynyň barşynda «Gazpromyň» iberijileriniň gününde kompaniýanyň başlygynyň orunbasary Oleg Aksýutin belledi.

«Gazpromyň» soňky wagtlarda durmuşa geçirilen turbageçiriji taslamalary basyşyň başga derejesine niýetlenen — «Bowanenkowo-Uhta» (120 atmosfera basyşy ýa-da 11,8 Mpa), «Sibiriň güýji» - 9,8Mpa (100 atm).

«Turbageçiriji ulag ulgamyny ösdürmek bilen bagly biziň kesgitli kararlarymyz bar. Megerem, siz ýurduň öňümizde goýan wezipesi barada eşidensiňiz we bu wezipäni biz hem kesgitledik.Ýagny, bu wezipe — basyşy 150 atmosfera deň bolan gaz ulag ulgamyny döretmek. Bu başga polatlar, bu diňe bir başga turba däl, önümleriň çylşyrymly toplumy. Ol gazulag magistrallaryny döretmekde ulanylýar» - diýip, Aksýutin belleýär.

Onuň sözlerine görä, «Gazpromyň» poligonynda eýýäm diametri 1220 mm bolan «Sewerstal» turbalary synagdan üstünlikli geçirildi.

«Biz eýýäm bu hili turbalary ulanmakdan alynjak mümkinçilikleri görýäris. Biziň hasaplamalarymyz boýunça kapital çykdajylarynda bu bähbitli bolar. Bu şular ýaly gaz geçiriji ulgamlary döretmek bilen bagly täze ugry açýar: birleşdiriji detallar, berkidiji armatura we tutuş infrastruktura – diýip Aksýutin belleýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.