Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

20:15 21.10.2022 1282

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5814/original-163527079749e4.jpeg

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH agentligi habar berýär.

Özara ynanyşmak we işjeň ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Baştutanlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň dürli meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar, häzirki döwrüň ýagdaýlaryny, bar bolan kuwwaty hem-de uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen, onuň ileri tutulýan ugurlaryny anyklaşdyrdylar.

Şeýle-de taraplar sebit we halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma bildirilýän möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Ýokary derejeli gepleşikler tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi.

Başga makalalar
163c53d78003e3.jpeg
Hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.


1611a0e5886e9f.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirligi gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlaýarlar

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň işgärleri güýz-gyş möwsüminde bökdençsiz hem-de ygtybarly gaz üpjünçiligi üçin möhüm çäreleri bölekleýin ýerine ýetirdiler we bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam edýärler.


1611b5df6386a3.jpeg
«Nebitdag» müdirliginiň burawçylarynyň zähmet üstünlikleri

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.


1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


163c4de35ab515.jpeg
Türkmenistanda importyň ornuny tutmagyň çäklerinde B-92 awiabenziniň önümçiligi ýola goýuldy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy.