Owganystanyň Häkimiýeti TOPH gaz geçirijisi boýunça işleri geçirip başlamagyň zerurlygyny beýan etdi

00:07 03.12.2022 1905

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6173/original-16389a9b4968fe.jpeg

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny başlamak zerurlygy barada Talibanlaryň hökümetinde dag senagaty we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Şahabuddin Delawar TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň ýeine ýetiriji direktory Muhammetmyrat Amanow hem-de Türkmenistanyň Kabuldaky ilçisi Hoja Öwezow bilen duşuşykda belledi.

Uzynlygy 1814 km we kuwwaty ýylda 30 mlrd kub metr tebigy gaz bolan TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy 2015-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň çäginde badalga aldy. Bu gaz geçirijisi Aşgabada gaz eksportyny diwersifikasiýalaşdyrmaga mümkinçilik berer, Kabula bolsa sosial meselelerini çözmek üçin  serişdeleri berer. Yslamabat we Deli bolsa energiýa ýetmezçiliginiň öwezini dolar. TOPH taslamasyna gyzyklanmasyny owgan Häkimiýetine geçenden soň, Talibanlar hereketi hem mälim etdi.

Şahabuddin Delawaryň belleýşi ýaly, «bu taslamany durmuşa geçirmek arkaly Owganystanda köpsanly täze iş orunlary we maýa goýumlar dörär. Owganystan howpsuzlyk nukdaýnazaryndan amatly ýagdaýda ýerleşenligi sebäpli, biz bu mümkinçiligi peýdalanmaly we TOPH taslamasyny mümkin boldugyndan tiz başlamaly» diýip Owganystanyň dag magdan we nebit ministrligi habar berýär.

Ministr şeýle hem TOPH taslamasyny iň iri ykdysady we durmuş taslamalarynyň biri diýip atlandyrdy.

Öz gezeginde, Muhammetmyrat Amanow taslamanyň durmuşa geçirilişi barada aýtmak bilen, Türkmenistan TOPH boýunça praktiki işleriň tiz wagtda başlamagyna gyzyklanma bildirýär diýip belledi.

Başga makalalar
160d1977a845d8.jpeg
Özbegistan satyjydan «Gazpromdan» türkmen gazyny satyn alyja öwrüldi

Özbegistan “Gazprom” kompaniýasyna gaz satyjydan alyja öwrüldi. Bu barada “Gazprom” kompaniýasynyň ýewro obligasiýalary boýunça resminamalaryna salgylanyp, “Interfaks” habar gullugy duşenbe güni habar berdi.


164c24b09ba532.jpg
Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň DIM-niň ýolbaşçylary üç ýurduň döwlet Baştutanlarynyň geçiriljek sammitiniň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň, Täjigistan Respublikasynyň daşary işler ministri S.Muhriddiniň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri B.Saidowyň arasynda geçirilen geňeşmelerde üç ýurduň döwlet Baştutanlarynyň şu ýylyň awgust aýynyň başynda Aşgabatda geçiriljek Sammitine taýýarlyk görmek we geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160d2cedba412e.jpeg
«Nebitgazçykaryş»: bäş aýda 209 nebit guýusy ulanyşa berildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat şäherindäki «Nebitgazçykaryş» kärhanasynyň nebitgaz guýularynyň abatlaýjylary «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda ýokary zähmet üstünliklerini gazanýarlar.


164c35c6494071.jpg
Türkmenistan we Singapur birnäçe ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýe — DIM

Türkmenistan we Singapur dürli ugurlar boýunça özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Bu barada Türkmenistanyň Singapur Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Seul ş.) B.Durdiýewiň Singapur Respublikasynyň Prezidenti Halime Ýakoba ynanç hatlarynyň gowşurylyş dabarasynda geçirilen duşuşykda aýdyldy.


160d2cf27b07b2.jpeg
TNGIZT-de ýanwar-maý aýlarynda kerosiniň önümçiligi 6 müň tonna artdy

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy daşarky bazarlarda hem-de içerki bazarlarda uly islegden peýdalanýan kerosiniň önümçiligini artdyrýar. Şu ýylyň bäş aýynda ýangyjyň bu görnüşiniň önümçiliginiň ösüş depgini 105%-e deň boldy.