Owganystanyň Häkimiýeti TOPH gaz geçirijisi boýunça işleri geçirip başlamagyň zerurlygyny beýan etdi

19:07 02.12.2022 808

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6173/original-16389a9b4968fe.jpeg

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny başlamak zerurlygy barada Talibanlaryň hökümetinde dag senagaty we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Şahabuddin Delawar TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň ýeine ýetiriji direktory Muhammetmyrat Amanow hem-de Türkmenistanyň Kabuldaky ilçisi Hoja Öwezow bilen duşuşykda belledi.

Uzynlygy 1814 km we kuwwaty ýylda 30 mlrd kub metr tebigy gaz bolan TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy 2015-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň çäginde badalga aldy. Bu gaz geçirijisi Aşgabada gaz eksportyny diwersifikasiýalaşdyrmaga mümkinçilik berer, Kabula bolsa sosial meselelerini çözmek üçin  serişdeleri berer. Yslamabat we Deli bolsa energiýa ýetmezçiliginiň öwezini dolar. TOPH taslamasyna gyzyklanmasyny owgan Häkimiýetine geçenden soň, Talibanlar hereketi hem mälim etdi.

Şahabuddin Delawaryň belleýşi ýaly, «bu taslamany durmuşa geçirmek arkaly Owganystanda köpsanly täze iş orunlary we maýa goýumlar dörär. Owganystan howpsuzlyk nukdaýnazaryndan amatly ýagdaýda ýerleşenligi sebäpli, biz bu mümkinçiligi peýdalanmaly we TOPH taslamasyny mümkin boldugyndan tiz başlamaly» diýip Owganystanyň dag magdan we nebit ministrligi habar berýär.

Ministr şeýle hem TOPH taslamasyny iň iri ykdysady we durmuş taslamalarynyň biri diýip atlandyrdy.

Öz gezeginde, Muhammetmyrat Amanow taslamanyň durmuşa geçirilişi barada aýtmak bilen, Türkmenistan TOPH boýunça praktiki işleriň tiz wagtda başlamagyna gyzyklanma bildirýär diýip belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.