Nebitgazçylaryň baýramy ýokary guramçylykly geçirildi

15:04 15.12.2022 713

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6281/original-1639af379af18f.jpeg

 Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ösüşiniň täze belentlikleri» atly dabaraly baýramçylyk maslahaty geçirildi.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Rozyýewiň ýolbaşçylygynda geçirilen maslahata degişli toplumyň ýolbaşçylary, edara-kärhanalarynyň işgärleri we hünärmenleri gatnaşdy. Ilki bilen M.Rozyýew Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli hormatly Prezidentimiziň iberen Gutlagyny okady. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Gutlagyndaky: «Nebitgaz pudagy milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagydyr. Ýurdumyzyň mineral-çig mal serişdeler binýady, kuwwatly ýangyç-energetika senagaty we energiýa-ulag üpjünçilik ulgamlary Türkmenistany kuwwatly döwlet hökmünde dünýä tanadýar « diýen sözleri çärä gatnaşyjylarda ýokary ruhubelentlik duýgusyny oýardy.

Maslahatyň barşynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Guwançmyrat Agaýew, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor Nurýagdy Suwhanow, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy Sapar Ataberdiýew, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň direktory Baýrammyrat Pirnyýazow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebiti gaýtadan işlemek müdirliginiň baş hünärmeni Sona Kerimowa, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Merkezi önümçilik barlaghanasynyň himik-laboranty Aýgül Durdyýewa, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň okuw bölüminiň hünärmeni Baýrammuhammet Nuraýew we beýlekiler çykyş etdi.

Ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň çig mal binýadyny pugtalandyrmakda, nebiti we gazy çuň gaýtadan işlemek arkaly täze önümçilikleri gurmakda, öň bar bolan desgalary döwrebaplaşdyrmakda, täze ýataklary agtarmakda, özleşdirmekde, guýularyň önümçilik kuwwatyny artdyrmakda, zawodlara ylmyň soňky gazanan tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda, daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda, toplumyň işgärleriniň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmakda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygynyň bellenilen ýylynda hem nebitgaz toplumynda netijeli işler alnyp baryldy. Çärede çykyş eden işgärler nebitgaz senagatynyň şu we beýleki üstünlikleri barada durup geçdiler.

Dabaraly pursatlarda önümçilikde ýokary netijeleri gazanan, hünär ussatlygy bilen tapawutlanan, ukyp-başarnygy boýunça kärdeşlerine görelde bolan nebitçiler, gazçylar, geologlar hormatly Prezidentimiziň Permanynyň esasynda döwlet sylaglary bilen sylaglanyldy, şeýle-de degişli toplumyň işgärleriniň onlarçasyna hormatly Prezidentimiziň adyndan  gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Mälim bolşy ýaly, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň başynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, «Türkmengaz» döwlet konserni, «Türkmennebit» döwlet konserni, «Nebit-gaz» gazeti bilen bilelikde bäsleşikleri yglan edipdi.

Dabaraly pursatlarda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli yglan edilen «Nebitgaz – baýlygym, hazyna-genjim, waspyň etsin diller, saňa buýsanjym!» we üstümizdäki şanly ýylyň ady bilen bagly «Arkadagly ýetdik täze zamana, Şan-şöhratyň dolup älem-jahana» döredijilik bäsleşikleriniň jemi jemlenildi.

«Nebitgaz – baýlygym, hazyna-genjim, waspyň etsin diller, saňa buýsanjym!» bäsleşiginiň jemi boýunça «Türkmengeologiýa» DK-nyň nebit we gaz bölüminiň başlygy, geologiýa-mineralogiýa ylymlarynyň kandidaty Baýramgeldi Nedirow, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Durmuş taýdan ösüş we edara ediş hojalyk işleri müdirliginiň baş hünärmeni Bahar Çaryýewa, «Nebit-gaz» gazetiniň öz habarçysy Sapardurdy Ýaýlyýew 1-nji orna, «Türkmengaz» döwlet konserniniň zähmeti goramak we tehniki howpsyzlyk bölüminiň başlygy Ylham Jumageldiýew, «Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazylmytaslama» institutynyň uly ylmy işgäri Weýis Annataganow, «Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazylmytaslama» institutynyň  laboratoriýa müdiri Serdarmuhammet Izimow 2-nji orna, «Ganatly asyr» HK-nyň direktory, Raymond (beijing) valve manufacturing co.ltd» kompaniýasynyň maslahatçysy Ylham Ikramow, «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji gurmasynyň başlygy Serdar Kurbankulyýew, «Nebit-gaz» gazetiniň korrektory Döwletgeldi Akmämmedow 3-nji orna mynasyp boldy.

«Arkadagly ýetdik täze zamana, Şan-şöhratyň dolup älem-jahana» bäsleşiginde «Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň uly ylmy işgäri Jennet Çopanowa,  «Nebit-gaz» gazetiniň  Balkan welaýaty boýunça habarçysy Hojaberdi Baýramow, «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň geologiýa, nebiti we gazy çykarmak  bölüminiň başlygy Begli Annamyradow 1-nji ýeri, «Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Ulaglar kärhanasynyň Kärdeşler arkalaşygyny komitetiniň başlygy Gurbangeldi Bekiýew, «Türkmengaz» DK-nyň «Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar» müdirliginiň esasy hünärmeni Jepbar Annaşow, «Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň laboratoriýa müdiri Ejeş Jumaniýazowa 2-nji orny, «Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň uly ylmy işgäri Batyr Saparlyýew, «Türkmengaz»  DK-nyň  «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň ýörite işler boýunça esasy hünärmeni Geldidurdy Garaýew, «Nebit-gaz» gazetiniň Mary welaýaty boýunça suratçysy Azym Şekerow 3-nji ýeri eýeledi. Ýeňijileriň ählisine guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we gymmat baha sowgatlar gowşuryldy.      Maslahatyň ahyrynda nebitgaz toplumynyň işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul edildi.

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli geçirilen baýramçylyk dabarasy «Türkmengaz» DK-nyň Medeni-işewürlik merkeziniň sungat ussatlarynyň taýýarlan konserti bilen jemlenildi.  

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.