Nebitgazçylaryň baýramy ýokary guramçylykly geçirildi

20:04 15.12.2022 1801

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6281/original-1639af379af18f.jpeg

 Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ösüşiniň täze belentlikleri» atly dabaraly baýramçylyk maslahaty geçirildi.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Rozyýewiň ýolbaşçylygynda geçirilen maslahata degişli toplumyň ýolbaşçylary, edara-kärhanalarynyň işgärleri we hünärmenleri gatnaşdy. Ilki bilen M.Rozyýew Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli hormatly Prezidentimiziň iberen Gutlagyny okady. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Gutlagyndaky: «Nebitgaz pudagy milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagydyr. Ýurdumyzyň mineral-çig mal serişdeler binýady, kuwwatly ýangyç-energetika senagaty we energiýa-ulag üpjünçilik ulgamlary Türkmenistany kuwwatly döwlet hökmünde dünýä tanadýar « diýen sözleri çärä gatnaşyjylarda ýokary ruhubelentlik duýgusyny oýardy.

Maslahatyň barşynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Guwançmyrat Agaýew, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor Nurýagdy Suwhanow, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy Sapar Ataberdiýew, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň direktory Baýrammyrat Pirnyýazow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebiti gaýtadan işlemek müdirliginiň baş hünärmeni Sona Kerimowa, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Merkezi önümçilik barlaghanasynyň himik-laboranty Aýgül Durdyýewa, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň okuw bölüminiň hünärmeni Baýrammuhammet Nuraýew we beýlekiler çykyş etdi.

Ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň çig mal binýadyny pugtalandyrmakda, nebiti we gazy çuň gaýtadan işlemek arkaly täze önümçilikleri gurmakda, öň bar bolan desgalary döwrebaplaşdyrmakda, täze ýataklary agtarmakda, özleşdirmekde, guýularyň önümçilik kuwwatyny artdyrmakda, zawodlara ylmyň soňky gazanan tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda, daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda, toplumyň işgärleriniň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmakda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygynyň bellenilen ýylynda hem nebitgaz toplumynda netijeli işler alnyp baryldy. Çärede çykyş eden işgärler nebitgaz senagatynyň şu we beýleki üstünlikleri barada durup geçdiler.

Dabaraly pursatlarda önümçilikde ýokary netijeleri gazanan, hünär ussatlygy bilen tapawutlanan, ukyp-başarnygy boýunça kärdeşlerine görelde bolan nebitçiler, gazçylar, geologlar hormatly Prezidentimiziň Permanynyň esasynda döwlet sylaglary bilen sylaglanyldy, şeýle-de degişli toplumyň işgärleriniň onlarçasyna hormatly Prezidentimiziň adyndan  gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Mälim bolşy ýaly, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň başynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, «Türkmengaz» döwlet konserni, «Türkmennebit» döwlet konserni, «Nebit-gaz» gazeti bilen bilelikde bäsleşikleri yglan edipdi.

Dabaraly pursatlarda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli yglan edilen «Nebitgaz – baýlygym, hazyna-genjim, waspyň etsin diller, saňa buýsanjym!» we üstümizdäki şanly ýylyň ady bilen bagly «Arkadagly ýetdik täze zamana, Şan-şöhratyň dolup älem-jahana» döredijilik bäsleşikleriniň jemi jemlenildi.

«Nebitgaz – baýlygym, hazyna-genjim, waspyň etsin diller, saňa buýsanjym!» bäsleşiginiň jemi boýunça «Türkmengeologiýa» DK-nyň nebit we gaz bölüminiň başlygy, geologiýa-mineralogiýa ylymlarynyň kandidaty Baýramgeldi Nedirow, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Durmuş taýdan ösüş we edara ediş hojalyk işleri müdirliginiň baş hünärmeni Bahar Çaryýewa, «Nebit-gaz» gazetiniň öz habarçysy Sapardurdy Ýaýlyýew 1-nji orna, «Türkmengaz» döwlet konserniniň zähmeti goramak we tehniki howpsyzlyk bölüminiň başlygy Ylham Jumageldiýew, «Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazylmytaslama» institutynyň uly ylmy işgäri Weýis Annataganow, «Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazylmytaslama» institutynyň  laboratoriýa müdiri Serdarmuhammet Izimow 2-nji orna, «Ganatly asyr» HK-nyň direktory, Raymond (beijing) valve manufacturing co.ltd» kompaniýasynyň maslahatçysy Ylham Ikramow, «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji gurmasynyň başlygy Serdar Kurbankulyýew, «Nebit-gaz» gazetiniň korrektory Döwletgeldi Akmämmedow 3-nji orna mynasyp boldy.

«Arkadagly ýetdik täze zamana, Şan-şöhratyň dolup älem-jahana» bäsleşiginde «Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň uly ylmy işgäri Jennet Çopanowa,  «Nebit-gaz» gazetiniň  Balkan welaýaty boýunça habarçysy Hojaberdi Baýramow, «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň geologiýa, nebiti we gazy çykarmak  bölüminiň başlygy Begli Annamyradow 1-nji ýeri, «Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Ulaglar kärhanasynyň Kärdeşler arkalaşygyny komitetiniň başlygy Gurbangeldi Bekiýew, «Türkmengaz» DK-nyň «Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar» müdirliginiň esasy hünärmeni Jepbar Annaşow, «Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň laboratoriýa müdiri Ejeş Jumaniýazowa 2-nji orny, «Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň uly ylmy işgäri Batyr Saparlyýew, «Türkmengaz»  DK-nyň  «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň ýörite işler boýunça esasy hünärmeni Geldidurdy Garaýew, «Nebit-gaz» gazetiniň Mary welaýaty boýunça suratçysy Azym Şekerow 3-nji ýeri eýeledi. Ýeňijileriň ählisine guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we gymmat baha sowgatlar gowşuryldy.      Maslahatyň ahyrynda nebitgaz toplumynyň işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul edildi.

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli geçirilen baýramçylyk dabarasy «Türkmengaz» DK-nyň Medeni-işewürlik merkeziniň sungat ussatlarynyň taýýarlan konserti bilen jemlenildi.  

Başga makalalar
160d1977a845d8.jpeg
Özbegistan satyjydan «Gazpromdan» türkmen gazyny satyn alyja öwrüldi

Özbegistan “Gazprom” kompaniýasyna gaz satyjydan alyja öwrüldi. Bu barada “Gazprom” kompaniýasynyň ýewro obligasiýalary boýunça resminamalaryna salgylanyp, “Interfaks” habar gullugy duşenbe güni habar berdi.


164c24b09ba532.jpg
Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň DIM-niň ýolbaşçylary üç ýurduň döwlet Baştutanlarynyň geçiriljek sammitiniň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň, Täjigistan Respublikasynyň daşary işler ministri S.Muhriddiniň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri B.Saidowyň arasynda geçirilen geňeşmelerde üç ýurduň döwlet Baştutanlarynyň şu ýylyň awgust aýynyň başynda Aşgabatda geçiriljek Sammitine taýýarlyk görmek we geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160d2cedba412e.jpeg
«Nebitgazçykaryş»: bäş aýda 209 nebit guýusy ulanyşa berildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat şäherindäki «Nebitgazçykaryş» kärhanasynyň nebitgaz guýularynyň abatlaýjylary «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda ýokary zähmet üstünliklerini gazanýarlar.


164c35c6494071.jpg
Türkmenistan we Singapur birnäçe ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýe — DIM

Türkmenistan we Singapur dürli ugurlar boýunça özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Bu barada Türkmenistanyň Singapur Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Seul ş.) B.Durdiýewiň Singapur Respublikasynyň Prezidenti Halime Ýakoba ynanç hatlarynyň gowşurylyş dabarasynda geçirilen duşuşykda aýdyldy.


160d2cf27b07b2.jpeg
TNGIZT-de ýanwar-maý aýlarynda kerosiniň önümçiligi 6 müň tonna artdy

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy daşarky bazarlarda hem-de içerki bazarlarda uly islegden peýdalanýan kerosiniň önümçiligini artdyrýar. Şu ýylyň bäş aýynda ýangyjyň bu görnüşiniň önümçiliginiň ösüş depgini 105%-e deň boldy.