Seýdiniň NGIZ ýanwar-noýabr aýlarynda ýangyjyň önümçiligini artdyrdy

00:15 20.12.2022 1872

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6310/original-163a00e6fa8720.jpeg

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň zähmetkeşleri 11 aýyň önümçilik meýilnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirdiler. Geçen döwürde kärhanada 208 müň tonnadan gowrak benzin we 104 müň tonna dizel ýangyjy, şeýle hem 34 müň tonna töweregi wakuum gazoýly, 28 müň tonnadan gowrak ýol bitumy öndürildi.

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody — ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň düzümine girýän iri senagat kärhanalarynyň biri. Onuň işlän döwründe kärhanada önümçilik infrastrukturasy düýpli täzelendi, bu bolsa önümçiligiň möçberini artdyrmaga we hilini ýokarlandyrmaga ýardam edýär. Önümiň önümçiligini artdyrmak üçin zerur şertleri häzirki zaman enjamlaryň ornaşdyrylmagy hem döredýär.

Kärhanada öndürilen nebit önümleriniň aglaba bölegi dünýä ýurtlaryna eksporta iberilýär. Ýakynda SNGIZ-niň önümlerini Özbegistanyň kompaniýalary hem satyn alyp başlady.

Zawodyň hünärmenleri we olaryň maşgalalary üçin şertleriň döredilmegi hem wajyp ýagdaýdyr. Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda ähli amatlyklary bolan dört gatly ýaşaýyş jaýy ulanylmaga berildi. Bu günki gün Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 2022-nji ýyly ýokary netijeler bilen tamamlamak üçin gaýduwsyz zähmet çekýärler. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» neşirinde habar berilýär.

Başga makalalar
160d1977a845d8.jpeg
Özbegistan satyjydan «Gazpromdan» türkmen gazyny satyn alyja öwrüldi

Özbegistan “Gazprom” kompaniýasyna gaz satyjydan alyja öwrüldi. Bu barada “Gazprom” kompaniýasynyň ýewro obligasiýalary boýunça resminamalaryna salgylanyp, “Interfaks” habar gullugy duşenbe güni habar berdi.


164c24b09ba532.jpg
Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň DIM-niň ýolbaşçylary üç ýurduň döwlet Baştutanlarynyň geçiriljek sammitiniň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň, Täjigistan Respublikasynyň daşary işler ministri S.Muhriddiniň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri B.Saidowyň arasynda geçirilen geňeşmelerde üç ýurduň döwlet Baştutanlarynyň şu ýylyň awgust aýynyň başynda Aşgabatda geçiriljek Sammitine taýýarlyk görmek we geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160d2cedba412e.jpeg
«Nebitgazçykaryş»: bäş aýda 209 nebit guýusy ulanyşa berildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat şäherindäki «Nebitgazçykaryş» kärhanasynyň nebitgaz guýularynyň abatlaýjylary «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda ýokary zähmet üstünliklerini gazanýarlar.


164c35c6494071.jpg
Türkmenistan we Singapur birnäçe ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýe — DIM

Türkmenistan we Singapur dürli ugurlar boýunça özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Bu barada Türkmenistanyň Singapur Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Seul ş.) B.Durdiýewiň Singapur Respublikasynyň Prezidenti Halime Ýakoba ynanç hatlarynyň gowşurylyş dabarasynda geçirilen duşuşykda aýdyldy.


160d2cf27b07b2.jpeg
TNGIZT-de ýanwar-maý aýlarynda kerosiniň önümçiligi 6 müň tonna artdy

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy daşarky bazarlarda hem-de içerki bazarlarda uly islegden peýdalanýan kerosiniň önümçiligini artdyrýar. Şu ýylyň bäş aýynda ýangyjyň bu görnüşiniň önümçiliginiň ösüş depgini 105%-e deň boldy.