Seýdiniň NGIZ ýanwar-noýabr aýlarynda ýangyjyň önümçiligini artdyrdy

19:15 19.12.2022 608

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6310/original-163a00e6fa8720.jpeg

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň zähmetkeşleri 11 aýyň önümçilik meýilnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirdiler. Geçen döwürde kärhanada 208 müň tonnadan gowrak benzin we 104 müň tonna dizel ýangyjy, şeýle hem 34 müň tonna töweregi wakuum gazoýly, 28 müň tonnadan gowrak ýol bitumy öndürildi.

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody — ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň düzümine girýän iri senagat kärhanalarynyň biri. Onuň işlän döwründe kärhanada önümçilik infrastrukturasy düýpli täzelendi, bu bolsa önümçiligiň möçberini artdyrmaga we hilini ýokarlandyrmaga ýardam edýär. Önümiň önümçiligini artdyrmak üçin zerur şertleri häzirki zaman enjamlaryň ornaşdyrylmagy hem döredýär.

Kärhanada öndürilen nebit önümleriniň aglaba bölegi dünýä ýurtlaryna eksporta iberilýär. Ýakynda SNGIZ-niň önümlerini Özbegistanyň kompaniýalary hem satyn alyp başlady.

Zawodyň hünärmenleri we olaryň maşgalalary üçin şertleriň döredilmegi hem wajyp ýagdaýdyr. Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda ähli amatlyklary bolan dört gatly ýaşaýyş jaýy ulanylmaga berildi. Bu günki gün Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 2022-nji ýyly ýokary netijeler bilen tamamlamak üçin gaýduwsyz zähmet çekýärler. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» neşirinde habar berilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.