«Rimera» kompaniýasy «Türkmennebit» DK üçin enjamlary satyn alar

18:51 21.12.2022 1324

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6340/original-163a29b3b229bc.jpeg

Russiýanyň nebithyzmat ulgamynda toplumlaýyn hyzmatlar bazarynda öňdebaryjy kompaniýasy bolan «Rimera» 2023-nji ýylda «Türkmengaz» döwlet konsernine «Ižneftemaş» kärhanasynyň öndüren 655 sany çuňluk üçin ştanga nasoslaryny satyn alar diýip, INFOLine habar berýär.

«Rimera» GK-nyň Baş direktorynyň halkara işewürligi boýunça orunbasary Rinat Mazitowyň bellemegine görä, ýurtda uglewodorod gorlarynyň barlanan möçberleri boýunça Türkmenistanyň bazary geljegi uly bazar hökmünde görülýär.

Mazitow şeýle hem jemleýji şertnamany GDA döwletleri bilen işewür gatnaşyklary ösdürmekde düýpli ösüş diýip kesgitledi.

«Rimera» KT (kompaniýalar topary) — nebit çykaryjy enjamlary öndürmek boýunça kärhanalary birleşdirýän we ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalary üçin hyzmatlary hödürleýän nebithyzmat kompaniýasydyr.

«Ižneftemaş» — «Rimera» KT-nyň şahamçasy — standart we ýörite ýerine ýetirmede, şol  sanda aýratyn çylşyrymly guýy şertlerinde çuňluk üçin ştanga nasoslarynyň 2 müňden gowrak ölçegini öndürýär.

Kärhananyň iň täze işläp taýýarlamalarynyň hatarynda — gazyň derejesi ýokary bolan guýularda (30%-e çenli) işlemek üçin çuňluk ştanga sorujylary bar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.