NEXI ýapon kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen maýa goýum ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

23:36 22.12.2022 1546

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6352/original-163a42e3108629.jpeg

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýaponiýanyň eksport we maýa goýum ätiýaçlandyryş agentliginiň (NEXI) Ýerine ýetiriji direktory Atsuo Kuroda bilen duşuşdy. Bu agentlik ýapon we türkmen taraplarynyň durmuşa geçirýän bilelikdäki ykdysady taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ätiýaçlandyryş öweziniň dolmagyny üpjün edýär diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.

Duşuşykda taraplar maýa goýum pudagyndaky hyzmatdaşlygyň meselelerine garap geçdiler we hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini, şol sanda NEXI-niň Türkmenistandaky taslamalary maliýeleşdirmek üçin dürli maliýe guramalaryny goşmak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar.

Taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryny ösdürmäge, diwersifikasiýalaşdyrmaga  we giňeltmäge özara taýýardyklaryny tassykladylar.

21-24-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Ýaponiýada iş saparynda bolýarlar diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Saparyň çäginde wekiliýetiniň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-Türkmen we Türkmen-Ýapon komitetleriniň 14-nji bilelikdäki mejlisine, şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogynyň 9-njy mejlisine gatnaşmagy, mundan başga-da Hökümetde, Parlamentde, degişli ministrliklerde we edaralarda duşuşyklaryň, Ýaponiýanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň, maliýe we eksport-karz agentlikleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary meýilleşdirilendir.

Başga makalalar
161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ad17edd612f.jpg
Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy

Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


164ad1889d2303.png
Geçen hepdede birža söwdalarynda «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» DK-nyň önümleri ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 41-si hasaba alyndy.


164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.