«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahatynyň we sergisiniň senesi belli boldy

00:04 29.12.2022 3644

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6411/original-163abeafa18bbc.jpeg

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahaty we sergisi indiki ýylyň 25-27-nji oktýabrynda geçiriler.

Bu sene Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň resmi saýtynda neşir edilen 2023-nji ýylda geçiriljek sergileriň we maslahatlaryň senenamasynda görkezilýär.

Belläp geçsek, «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahaty we sergisi ýurdumyzda her ýyl geçirilýän däp bolan pudaklaýyn çäre öwrüldi. Bu forumlara köp sanly bilermenler, alymlar, iri nebitgaz kompaniýalarynyň we halkara maliýe guramalarynyň ýolbaşçylary pudaklaýyn bazaryň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny we meselelerini kesgitlemek üçin ýygnanýarlar.

Şu ýylyň 26-28-nji oktýabrynda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» atly XXVII Halkara maslahaty we sergisi geçirildi. «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy we Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan GaffneyCline  britan kompaniýasynyň goldaw bermeginde «Turkmen Forum» HJ bilen hyzmatdaşlykda guralan ýöriteleşdirilen iri foruma dünýäniň 45 ýurdundan 500-den gowrak wekil gatnaşdy. 

Başga makalalar
161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ad17edd612f.jpg
Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy

Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


164ad1889d2303.png
Geçen hepdede birža söwdalarynda «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» DK-nyň önümleri ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 41-si hasaba alyndy.


164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.