TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy Hindistanda ŞHG duşuşyklarynyň gün tertibine girip biler — Financial Express

20:02 25.01.2023 628

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6674/original-163d0c05cc9f69.jpeg

2023-nji ýylda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklyk edýän Hindistan gurama agza döwletleriň daşary işler ministrlerini 4-5-nji maýda Goa geçirilmegi meýilleşdirilýän duşuşyga çagyrdy.

Geçen ýylyň sentýabrynda toparda öz üstüne başlyklygy kabul edip, Hindistan 2023-nji ýylda ŞHG-niň sammitini we ministrleriniň derejesinde birnäçe iri duşuşyklary geçirmegi meýilleşdirýär.

Sammitiň öňüsyrasynda Hindistanda dokuz agza döwletiň goranmak ministrleri, şeýle hem milli howpsuzlyk, içeri işler we daşky gurşaw ministrleri duşuşarlar. Ministrleriň ýygnaklarynyň mart aýynda başlanmagyna garaşylýar. 27-31-nji ýanwar aralygynda bolsa Mumbayda ŞHG-nyň film festiwaly geçiriler.

Financial Express neşiriniň çeşmelerine görä, ýakyn wagtda geçiriljek ýygnaklaryň gün tertibi entek ylalaşyk tapgyrynda. Şeýle-de bolsa, daşary işler, goranmak we içeri işler ministrleri ýygnananlarynda olar hökman terrorçylyga, radikalizme, neşe serişdelerine, energiýa we azyk howpsuzlygyna garşy göreş, Owganystandaky ynsanperwer çökgünlik barada pikir alyşýarlar.

Halkara Demirgazyk-Günorta Üstaşyr Geçelgesiniň (INSTC) we TOPH gaz geçirijisiniň (Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan) taslamalary ŞHG-nyň ýakyn wagtda geçiriljek mejlisleriniň gün tertibine girer diýip, neşir çaklaýar.

ŞHG toparlary Ýewraziýa yklymynyň 60% -den gowragyny, dünýä ilatynyň 40% -ini we dünýäniň içerki önüm dolanyşygynyň 30% -ini öz içine alýar. Esasanam, arap dünýäsiniň dialog boýunça hyzmatdaş derejesini alan ýurtlarynyň köpüsi guramanyň düzümine girmäge gyzyklanma bildirýärler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.