TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy Hindistanda ŞHG duşuşyklarynyň gün tertibine girip biler — Financial Express

01:02 26.01.2023 5114

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6674/original-163d0c05cc9f69.jpeg

2023-nji ýylda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklyk edýän Hindistan gurama agza döwletleriň daşary işler ministrlerini 4-5-nji maýda Goa geçirilmegi meýilleşdirilýän duşuşyga çagyrdy.

Geçen ýylyň sentýabrynda toparda öz üstüne başlyklygy kabul edip, Hindistan 2023-nji ýylda ŞHG-niň sammitini we ministrleriniň derejesinde birnäçe iri duşuşyklary geçirmegi meýilleşdirýär.

Sammitiň öňüsyrasynda Hindistanda dokuz agza döwletiň goranmak ministrleri, şeýle hem milli howpsuzlyk, içeri işler we daşky gurşaw ministrleri duşuşarlar. Ministrleriň ýygnaklarynyň mart aýynda başlanmagyna garaşylýar. 27-31-nji ýanwar aralygynda bolsa Mumbayda ŞHG-nyň film festiwaly geçiriler.

Financial Express neşiriniň çeşmelerine görä, ýakyn wagtda geçiriljek ýygnaklaryň gün tertibi entek ylalaşyk tapgyrynda. Şeýle-de bolsa, daşary işler, goranmak we içeri işler ministrleri ýygnananlarynda olar hökman terrorçylyga, radikalizme, neşe serişdelerine, energiýa we azyk howpsuzlygyna garşy göreş, Owganystandaky ynsanperwer çökgünlik barada pikir alyşýarlar.

Halkara Demirgazyk-Günorta Üstaşyr Geçelgesiniň (INSTC) we TOPH gaz geçirijisiniň (Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan) taslamalary ŞHG-nyň ýakyn wagtda geçiriljek mejlisleriniň gün tertibine girer diýip, neşir çaklaýar.

ŞHG toparlary Ýewraziýa yklymynyň 60% -den gowragyny, dünýä ilatynyň 40% -ini we dünýäniň içerki önüm dolanyşygynyň 30% -ini öz içine alýar. Esasanam, arap dünýäsiniň dialog boýunça hyzmatdaş derejesini alan ýurtlarynyň köpüsi guramanyň düzümine girmäge gyzyklanma bildirýärler.

Başga makalalar
164a50e57493a9.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklaryna strategik nukdaýnazardan seredýär

Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklaryna strategik nukdaýnazardan seredýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisinde eden çykyşynda belledi.


164a6474656338.jpg
Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir edilen «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


164a50ebe7c887.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG agza döwletler bilen gatnaşyklaryň ugurlaryny kesgitledi

Prezident Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisinde eden çykyşynda işleriň birnäçe anyk ugurlaryna üns bermegi teklip etdi.


1617b9f72af17b.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2021» forumy özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ägirt uly mümkinçiliklerini tassyklady

«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2021» XXVI Halkara maslahatynyň ikinji güni Hazaryň türkmen kenarynda maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek ulgamynda täzeçillikleri, şeýle hem pes uglerodly geljege geçmekde tebigy gazyň ornuny maslahatlaşmaga bagyşlandy.


1617f8b7349a4c.jpeg
Owganystanyň Goranmak ministrligi TOPH gaz geçirijisiniň we ýurduň çäginde beýleki taslamaryň gurluşygynda howpsuzlygy kepillendirýär

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Kabul şäherine bolan iş saparynyň çäklerinde Owganystanyň ýokary derejeli döwlet wekilleri bilen birnäçe duşuşyklary geçirdi. Işjeň gepleşikleriň barşynda owgan tarapy bilelikdäki ykdysady taslamalaryň ählisiniň howpsuzlygynyň üpjün ediljekdigini beýan etdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.