Argus Türkmenistanyň kompaniýalaryny Dubaýda geçiriljek nebit önümleri boýunça maslahata çagyrýar

21:01 15.02.2023 5803

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6883/original-163ec85c044c72.jpeg

Argus halkara baha beriş agentligi 16-17-nji martda Dubaýda (Birleşen Arap Emirlikleri) «Argus nebit önümleri bazary 2023. Hazar we Merkezi Aziýa» atly Halkara maslahatyna çagyrýar.

Maslahat iri halkara nebit, söwda we ulag-logistika kompaniýalarynyň wekillerini Hazaryň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Ýakyn Gündogaryň ýurtlarynyň nebit we nebit önümleri bazarynyň ösüşiniň esasy ýörelgelerini maslahatlaşmak üçin bir ýere jemlär. Bu barada «Biznes Türkmenistan» neşiri Argus-a salgylanyp habar berýär.

Maslahatlaşyljak mowzuklaryň arasynda Russiýadan importyň çäklendirilmegi sebäpli nebit önümleriniň global akymynyň üýtgemegi; Ýewropanyň ýangyç balansynyň üýtgedilip gurulmagy; Ýük daşamalar bazary: nebit önümlerini daşamagyň ugurlaryny giňeltmek, ýük daşamalarynyň bahalaryna edilýän täsir, ätiýaçlandyryş bazaryndaky üýtgeşmeler; Rus nebiti üçin iň ýokary baha çäklendirmesiniň girizilmegi dünýädäki nebit we nebit önümleriniň akymyna nähili täsir etdi; Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde nebiti gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly ýüze çykan ýagdaý (Hindistan, Hytaý, Indoneziýa); Türkiýedäki tendensiýalar: nebit önümleriniň importyndaky we eksportyndaky ösüş; Ýakyn Gündogaryň bazarlary; Gazagystandan üstaşyr akymlar we motor ýangyjyň eksporty; Gazak nebitniň akymlarynyň üýtgedilmegi. Hazarüsti ugry; Nebithimiýa önümleriniň Özbegistandan we Türkmenistandan üpjün edilmegi; Nebiti gaýtadan işleýän täze kuwwatlyklaryň (önümçilikleriň) ösdürilmegi; Çig malyň we nebit önümleriniň Owganystana import edilmeginiň soňky tendensiýalary we geljegi; Hazar sebitiniň we Merkezi Aziýanyň ulag-üstaşyr mümkinçilikleri; Çig malyň we nebit önümleriniň Eýrana alyş-çalyş we üstaşyr meýilnama esasynda iberilmegi bar.

Türkmen bazarynda iş alyp barýan "PETRONAS Çarigali Türkmenistan” we “Turkmen Petroleum Products Trade DMCC” ýaly onlarça kompaniýalar “Argus” tarapyndan gurnalýan bu halkara konferensiýa gatnaşmak üçin hasaba alyndy. 

Başga makalalar
1643507a69953a.jpeg
Energetika — Türkmenistan bilen Moldowanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugry

Moldowa we Türkmenistan söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge we energetika ulgamynda özara gatnaşyk etmäge gyzyklanma bildirýär. Bu barada Moldowanyň daşary işler we ýewropa integrasiýasy ministrliginiň döwlet sekretary Ruslan Bolboçanyň Türkmenistanyň Moldowadaky täze ilçisi Toýly Ataýew bilen duşuşygynda gürrüň edildi diýip, Noi.md portaly ýazýar.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.