Nebitgaz toplumynda ýylyň jemlerine garaldy

14:59 16.02.2023 2326

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6888/original-163edb8251a2c9.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly diýlip yglan edilen 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» 10-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmek boýunça alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Aşyrguly Begliýew  hasabat ýygnagyny açyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nebitgaz senagatynyň işgärlerine uly ynam bildirip, ulgamyň işiniň has-da kämilleşdirilmegi ugrunda döwlet tarapyndan yzygiderli goldaw berilýändigini, şonuň üçin hem bu beýik ynamy ödäp, tutanýerli, yhlasly zähmet çekip, ata Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmagyň her birimiziň mukaddes borjumyz bolup durýandygyny aýratyn belledi. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Rozyýew, «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy» ÝGPJ-niň baş direktory Merdan Pirliýew hem-de toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat bilen çykyş etdiler.

Hasabat ýygnagynda ilaty, önümçilik kuwwatlyklaryny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek, hojalyklarda we önümçiliklerde energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň ýollaryny öwrenmek, energiýa serişdelerine garaşlylygy azaltmak bilen, milli ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak esasynda ösdürmek, daşary ýurtlaryň iri nebitgaz kompaniýalary bilen bu ugurda alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmek, täze derejelere çykarmak, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini giňden ulanmak we ony önümçilige yzygiderli ornaşdyrmak barada giňişleýin pikir alşyldy.

Şeýle hem maslahatda ýurdumyzda nebit we gaz kondensatyny çykarmak ulgamynda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler, içerki we daşary ýurtly sarp edijileri tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün etmekde geçirilýän degişli işler, «Galkynyş» gaz känini senagat taýdan özleşdirmek boýunça işleri güýçlendirmek, Hazar deňziniň sebitinde gözleg we özleşdirmek işlerini üpjün etmek üçin daşary ýurt kompaniýalaryny çekmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň meseleleri bilen bagly alnyp barylýan işler barada we beýleki wajyp ugurlar boýunça çykyşlara giň orun berildi.

Hasabat ýygnagynyň ahyrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Aşyrguly Begliýew ony jemlemek bilen, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň öňdebaryjy pudaklarynyň biri bolan nebitgaz senagatyny mundan beýläk hem ösdürmek babatda öňde goýan wajyp wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekip, «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy» ÝGPJ-niň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi.

Başga makalalar
1643507a69953a.jpeg
Energetika — Türkmenistan bilen Moldowanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugry

Moldowa we Türkmenistan söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge we energetika ulgamynda özara gatnaşyk etmäge gyzyklanma bildirýär. Bu barada Moldowanyň daşary işler we ýewropa integrasiýasy ministrliginiň döwlet sekretary Ruslan Bolboçanyň Türkmenistanyň Moldowadaky täze ilçisi Toýly Ataýew bilen duşuşygynda gürrüň edildi diýip, Noi.md portaly ýazýar.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.