Owganystan TOPH gaz geçirijisi boýunça işlere başlamaga taýýar — HBS

19:37 09.03.2023 599

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7055/original-1640985d185996.jpeg

Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça işleri başlamaga taýýarlygy barada Owganystanyň şahtalar we nebit ministrligi habar berdi diýip, BaaghiTV pakistan agentligi ýetirýär.

Owganystanyň şahtalar we nebit ministrligi Yslam Emirliginiň TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça işleri doly derejede başlamaga taýýarlygyny beýan etdi diýip, BaaghiTV pakistan agentligi habar berýär.

Edaranyň wekili Homaýun Afganyň sözlerine görä, taslamanyň durmuşa geçirilmegi üçin böwet bolan ýuridiki we tehniki päsgelçilikleri aradan aýryldy.

Owganystanyň ykdysadyýet ministriniň orunbasary Abdul Latif Nazari degişli ýurtlary we Bütindünýä bankyny «ähli taraplaryň sebit maksatlaryna ýetmegi üçin TOPH taslamasynyň maliýe tarapynda ünsüni jemlemäge çagyrdy».

Yslam Emirliginiň wekili Zabiulla Mujahidiň habar bermegine görä, TOPH turba geçirijisiniň taslamasyna gatnaşýan birnäçe ýurtlaryň wekilleri bilen birnäçe duşuşyklaryň geçirilendigini habar berdi.

Owgan ykdysatçylarynyň pikirine görä, TOPH taslamasy ýurduň ykdysadyýetiniň özmegi üçin möhümdir.

«Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi geosyýasy we ykdysady tarapdan Owganystanyň ornuny berkider, ol Owganystanyň elektrik energiýasyna we gaza bolan zerurlygyny kanagatlandyrar» - diýip, çeşme analitik Darýa Han Bahiriň sözlerini getirýär.

Rus kompaniýalarynyň Owganystanyň çäginde TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändigi barada ýakynda Russiýanyň Kabuldaky ilçisi Dmitriý Žirnow habar berdi.

TOPH taslamasyny durmuşa geçirmek meseleleri ýakynda Yslamabatda geçirilen türkmen-pakistan seminarynda hem maslahatlaşyldy. Onuň barşynda Türkmenistanyň ilçisi Atajan Möwlamow TOPH taslamasyny maliýeleşdirmek işiniň meseleli ýagdaý däldigini belledi.

Öň habar berlişi ýaly, ýyllyk kuwwaty 33 milliard kub metr boljak TOPH gaz geçirijisi «Galkynyş» türkmen gaz käninden başlap, Hyrat we Kandagar owgan şäherlerinden, Kwetta we Multan pakistan şäherlerinden geçirip, Hindistanyň günbatarynda Fazilka diýen ýere çenli çekiler. Umumy uzynlygy - 1814 km, şolardan 207 km Türkmenistandan, 774 km - Owganystandan we 826 km – Pakistandan Hindistanyň serhedine çenli geçer.

Taslama Russiýanyň, ABŞ-nyň we beýleki ýurtlaryň goldawyny aldy. TOPH taslamasyny maliýeleşdirmeklige gatnaşmaga meýli barada AÖB, ÝÖTB, YÖB, Saud ösüş gaznasy we beýlekiler mälim etdiler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.