Birža söwdalarynda ýangyjyň dürli görnüşleri ýokary islegden peýdalanýar

17:56 10.03.2023 647

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7065/original-1640ad3e62cf56.jpeg

Şu hepdäniň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet-haryt çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 28,4 mln dollar we 32,6 million türkmen manadyna barabar bolan 29 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär. Geleşikleriň umumy bahasynyň agramly bölegi ýangyjyň dürli görnüşlerine harçlandy.

Netijeden, duşenbe güni, 6-njy martda Owganystandan gelen işewür 1,5 müň tonna Jet A-1 awiasion kerosinini satyn aldy, her tonnasynyň bahasy 837,75 dollar. Geleşigiň jemi bahasy 1,2 mln dollar.

Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri hem şol gün umumy bahasy 395,2 müň dollar bolan PS 500-G0-K portlansementiň 10 müň tonnasyna golaýyny satyn aldylar.

Sişenbe güni, 7-nji martda söwdalaryň barşynda Owganystandan gelen işewür 1,5 müň tonna Jet A-1 awiakerosinini satyn aldy. Bahasy 1,2 mln dollar. Şol gün ýangyjyň bahasy tonnasy üçin 826,75 dollar boldy.

BAE-niň, Özbegistanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri umumylykda 33,5 müň tonna A-92 awtobenzinini satyn aldylar, her tonnasy 765,75 dollar. Geleşikleriň jemi bahasy 25,6 mln dollar.

Içerki bazarlarda ýerli telekeçiler 32,5 müň manatlyk 13 müň tonna ýol nebit bitumyny we 117,4 müň manatlyk 45,67 inedördül metr dürli haly önümlerini saldylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.