Türkmen telekeçileriniň önümi bolan «GM OIL» motor ýaglary bazara çykýar

17:55 10.03.2023 717

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7064/original-1640ae3f93301d.jpeg

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän «Geljege Miras» hususy kärhanasy ýeňil we ýük awtoulaglary üçin motor ýaglarynyň önümçiligini özleşdirdi we eýýäm bu önümiň ilkinji tapgyrlaryny daşary ýurtlara iberdi.

— Motor ýaglarynyň önümçiligine başlamak pikiri duýdansyz gelen zat däl. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň baş maksady ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmaga, innowasion önümçilikleri döretmäge, importyň ornuny tutýan hem-de eksporta niýetlenen önümleri öndürmäge gönükdirilendir. Öňde goýlan maksatlary durmuşa geçirmekde döwlet Baştutany telekeçilere uly orun berýär. Bu bolsa bize täze kärhanalary döretmäge ruhlandyrýar — diýip, kärhananyň direktory Kuwwat Baýlyýew aýtdy.

Motor ýaglarynyň önümçiligi we islegi boýunça bazar öwrenilenden soň, şeýle hem zerur hasaplamalardan soň, kärhana bu işiň orta işewürlik üçin elýeterliligini hem-de uly geljeginiň bardygyny anyklady. Desgany gurup, zerur enjamlar satyn alnandan soň, 2022-nji ýylyň sentýabrynda kompaniýa «GM OIL» haryt nyşanly önümleriniň önümçiligini işe girizdi we häzirki wagta çenli onuň ilkinji tapgyrlary daşary ýurtlara eksporta iberildi.

Mälim bolşy ýaly, häzirki zaman motor ýaglary binýatlyk ýaglary (çig mal) dürli funksional maksatly prisadkalar bilen garyşdyrmak arkaly alynýar. «Geljege Miras» kärhanasy mineral ýaglary öndürmek üçin binýatlyk ýaglary Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alýar. Ýarym sintetik we doly sintetik ýaglary öndürmek üçin binýatlyk ýaglary, şeýle hem ähli prisadkalary daşary ýurtdan alýar.

Ýurduň içinde bolşy ýaly, daşary ýurtlardan satyn alynýan binýatlyk ýaglary hem-de prisadkalar diň ýokary hilli bolýar, çünki öndüriljek ýagyň hili şu göökezijilere baglydyr. Motor ýagynyň öz işini uzak hem ygtybarly ýerine ýetirmekligi üçin tehnologik zynjyry berk berjaý etmek möhümdir. Ýörite desgada binýatlyk ýaglar we prisadkalar kesgitli barabarlykda we şertlerde garylýar. Netijede berlen aýratynlykly we häsiýetnamaly ýag alynýar. Zerur bolan goşundylaryň anyk möçberini awtomatika üpjün edýär.

Kärhanada tehnologik işiň ählisi dolulygyna awtomatlaşdyryldy, alynýan önüm SGS halkara ulgamy boýunça şahadatnamalaşdyryldy.

Kärhananyň kuwwaty sagatda 5 tonna barabardyr. Gyşky, tomusky we uniwersal ýarym sintetik we doly sintetik motor ýaglary öndürilýär. Jemi 10-dan gowrak önüm ady bar. Geljekde has ýokary häsiýetnamasy bolan motor ýaglarynyň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär.

Tehnologik zynjyryň gidişine gözegçilik etmek we ýerli işgärlerden hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamak üçin kärhanada şeýle hem Türkiýeden gelen hünärmenler hem zähmet çekýär.

«GM OIL» haryt nyşanly ýaglar sarp edijileriň giň köpçüligine heniz mälim däl. Şol bir wagtda hem «Geljege Miras» kärhanasynyň hünärmenleri «GM OIL» haryt nyşanly ýaglarynyň tehniki görkezijileri we häsiýetnamalary babatda dünýä belli brendlerden pesde däldigine ynanýarlar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.