Prezident: Dubaýda geçiriljek roud-şou Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmekde möhüm ähmiýete eýedir

23:16 13.03.2023 4277

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7072/original-1640eb16ed845d.jpeg

Prezident Serdar Berdimuhamedow Dubaýda geçiriljek roud-şouwyň Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew şu ýylyň 26-27-nji aprelinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme foruma görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, bu çäräniň esasy maksady ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek mümkinçiliklerini giňeltmekden ybaratdyr.

Maslahatyň gün tertibine baý tebigy serişdeleri netijeli ulanmak, energetika bazarlaryny ösdürmek, Hazar deňziniň türkmen böleginiň ýataklaryny özleşdirmek boýunça taslamalara maýa goýumlary çekmek, “Galkynyş” gaz käninde önümçiligi ýokarlandyrmak ulgamynda özara gatnaşyklaryň täze gurallary, ekologik taýdan zyýansyz önümçilikleri ornaşdyrmak, pudaga innowasion tehnologiýalary we nou-haulary çekmek ýaly meseleler giriziler.

Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, BAE-niň Dubaý şäherinde geçiriljek Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumyň ýurdumyzyň energetika diplomatiýasyny işjeň ilerletmek hem-de maýa goýumlary çekmek, öňdebaryjy tehnologiýalary we işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak ulgamynda netijeli tejribe alyşmak babatda möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany wise-premýere halkara forumyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Başga makalalar
16274b97138863.jpeg
Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.


1627392fb94fb2.jpeg
Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibi: gazyň zyýanly zyňyndylaryny azaltmakdan Derweze kraterine çenli

Uglewodorodlary özleşdirmek şertlerinde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmak, şol sanda Derwezedäki gaz krateri boýunça mümkin bolan çözgütler 23-nji iýunda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçiriljek Halkara ylmy maslahatyň gün tertibine girer.


16273670088c36.jpeg
OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.


16274c6c15b545.jpeg
HHR-niň himikleri kömürturşy gazyndan glýukoza öndürmegi öwrendiler

Hytaýly alymlar kömürturşy gazyny elektroliz usulyny ulanmak bilen çylşyrymly uglerod birleşmelerine öwürýän utgaşdyrylan elektrobiologiki ulgamy işläp düzdüler. Ylmy barlagyň düşündirişi Nature Catalysis žurnalynda çap edildi.


162722ef136039.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegi ylalaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda taraplar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.