Türkmenistanda kuwwatlylygy 1574 megawat bolan ikinji utgaşykly elektrik stansiýasy gurlar

19:26 13.03.2023 609

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7073/original-1640ec5644381c.jpeg

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň çäginde kuwwatlylygy 1 müň 574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny gurmak baradaky teklibi makullady. Bu barada teklibi geçen anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow döwlet Baştutanyna ýetirdi.

Bellenilişi ýaly, utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň gurluşygy 2023-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasynda göz öňünde tutulýar.

Prezident hasabaty diňläp, içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça pudagyň öňünde durýan wezipeleriň hem-de türkmen elektrik energiýasynyň öndürilýän möçberini yzygiderli artdyrmagyň we eksport ugurlaryny giňeltmegiň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutany utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň gurluşygy baradaky teklibi makullap, wise-premýere bu pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, önümçilik kuwwatyny yzygiderli artdyrmak boýunça işleri mundan beýläk-de dowam etdirmegi tabşyrdy.

Türkmenistanda kuwwatlylygy 1 müň 574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän birinji elektrik stansiýasy Mary welaýatynyň çäginde 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda gurlup, ulanylmaga berildi. Bu ýerde General Electric (ABŞ) kompaniýasynyň her biriniň kuwwatlylygy 263,5 MWt bolan 4 sany gaz turbinasy, her biri 260 MWt bolan iki sany bug turbinasy oturdyldy.

Belläp geçsek, Türkmenistanda gurlan ilkinji bug gaz elektrik stansiýasy Merkezi Aziýada iň irisi diýlip ykrar edildi.

Peýdaly täsir koeffisenti 34%-e deň bolan adaty aýlawly elektrik stansiýasy bilen deňeşdirilende, utgaşykly işleýän elektrik stansiýasynyň PTK-sy 1,5 esseden gowrak ýokarlanýar we 56%-e çykýar. Mundan başga-da, ýangyç hökmünde ulanylýan tebigy gazyň sarp edilişi düýpli azaldylýar.

Bug gaz elektrik stansiýalary ekologiýa nukdaýnazaryndan hem artykmaçlyga eýedir. Bularda atmosfera zyňylýan kömürturşy gazynyň möçberi 2-3 esse azalýar.

Häzirki wagtda türkmen elektrik energiýasy goňşy — Eýrana, Owganystana, Özbegistana we Gyrgyzystana iberilýär. Geljekde onuň eksportyny Özbegistanyň we Eýranyň üsti bilen üçünji ýurtlara çenli ýetirmek meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.