Türkmenistanyň we BAE-niň ýokary wezipeli wekilleri Dubaýda Halkara maýa goýum roud-şouwa gatnaşar

18:39 15.03.2023 702

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7089/original-16411679fdf948.jpeg

Häzirki wagtda 26-27-nji aprelde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şoua taýýarlyk işleri dowam edýär. Forumy guramaçylaryň habar bermegine görä, oňa gatnaşmak meýillerini eýýäm, Türkmenistanyň, şeýle hem BAE-niň Hökümetiniň ýokary wezipeli wekilleri tassykladylar.

Netijede, foruma gatnaşyjy ýokary wezipeli wekilleriň arasynda türkmen tarapyndan: Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow; «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow, «Türkmenhimiýa» DK-nyň başlygy Nyýazly Nyýazlyýew, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahymberdi Jepbarow, «Türkmengaz» DK-nyň başlygynyň orunbasary Myrat Arçaýew, TAPI Pipeline Company Ltd. kompaniýasynyň müdirýetiniň başlygy Muhammetmyrat Amanow bar.

Öz gezeginde, BAE-niň Hökümetinden: Elektroenergetika we suw üpjünçiligi boýunça Dubaý müdiriýetiniň baş direktory Said Mohammed Al Taýer, Dubaýyň ýerine ýetiriji geňeşiniň başlygynyň orunbasary Ahmed ben Said Al Maktum bar.

Dubaýdaky roud-şouwyň strategik hyzmatdaşlarynyň hataryna: ENOC topary (Dragon Oil-yň baş direktory Ali Raşid Al Jarwan wekilçilik eder), ADNOC (kompaniýanyň strategiýa we biznes boýunça wise-prezidenti) girýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.