Türkmenistanyň we BAE-niň ýokary wezipeli wekilleri Dubaýda Halkara maýa goýum roud-şouwa gatnaşar

23:39 15.03.2023 2060

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7089/original-16411679fdf948.jpeg

Häzirki wagtda 26-27-nji aprelde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şoua taýýarlyk işleri dowam edýär. Forumy guramaçylaryň habar bermegine görä, oňa gatnaşmak meýillerini eýýäm, Türkmenistanyň, şeýle hem BAE-niň Hökümetiniň ýokary wezipeli wekilleri tassykladylar.

Netijede, foruma gatnaşyjy ýokary wezipeli wekilleriň arasynda türkmen tarapyndan: Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow; «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow, «Türkmenhimiýa» DK-nyň başlygy Nyýazly Nyýazlyýew, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahymberdi Jepbarow, «Türkmengaz» DK-nyň başlygynyň orunbasary Myrat Arçaýew, TAPI Pipeline Company Ltd. kompaniýasynyň müdirýetiniň başlygy Muhammetmyrat Amanow bar.

Öz gezeginde, BAE-niň Hökümetinden: Elektroenergetika we suw üpjünçiligi boýunça Dubaý müdiriýetiniň baş direktory Said Mohammed Al Taýer, Dubaýyň ýerine ýetiriji geňeşiniň başlygynyň orunbasary Ahmed ben Said Al Maktum bar.

Dubaýdaky roud-şouwyň strategik hyzmatdaşlarynyň hataryna: ENOC topary (Dragon Oil-yň baş direktory Ali Raşid Al Jarwan wekilçilik eder), ADNOC (kompaniýanyň strategiýa we biznes boýunça wise-prezidenti) girýär.

Başga makalalar
164674e2acf7d0.jpg
Türkmenistanyň we Hytaýyň Liderleri ählitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge ygrarlylygyny tassykladylar

“Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine gatnaşmak üçin 18-nji maýda Hytaý Halk Respublikasynyň Şensi welaýatynyň paýtagtyna iş sapary bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow HHR-iň Başlygy Si Szinpin bilen gepleşikleri geçirdi diýip, TDH habar berýär.


1616683ad6c4fd.jpeg
«ARETI-niň» ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine deňiz ýataklary işläp geçmek boýunça täze teklipleri hödürledi

«ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşykda Hazaryň türkmen bölegindäki ýataklary işläp geçmek boýunça döwlet Baştutanyna täze teklipleri hödürledi.


16166863e97189.jpeg
Türkmenistanyň we Hindistanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şol sanda TOPH taslamasyny maslahatlaşdylar

Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Subrahmaniýam Jaýşankar bilen geçiren ikitaraplaýyn gepleşiklerinde özara bähbitli türkmen-hindi hyzmatdaşlygyny berkitmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.


16167d6d578d8f.jpeg
«Kenardaky» döwrebap işler

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy dünýäniň iň kuwwatly desgalarydyr kämil tilsimatlaryna eýe bolmak bilen, ýokary hil ülňülerine laýyk gelýän nebit we nebithimiýa önümlerini taýýarlamakda we ýerleşdirmekde uly sepgitlere eýe bolýar.


16167c6147aafd.jpeg
OPEC-iň Baş sekretary 27-nji oktýabrda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» halkara maslahatynda çykyş eder

Nebiti eksport ediji ýurtlaryň guramasynyň (OPEC) Baş sekretary Mohammed Sanusi Barkindo 27-28-nji oktýabrda Aşgabatda garyşyk görnüşde geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVI Halkara maslahatynda onlaýn görnüşde çykyş eder.