Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

14:23 17.03.2023 1440

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7099/original-16413eb5849a72.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň  02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.

Müdirligiň burawlaýjylary şu gaz guýusynda gaýratly hem tutanýerli zähmet çekip, guýynyň burawlaýyş işlerini iki müň üç ýüz otuz üç metr çuňluga ýetirdiler. Olar özlerine döwletimiz tarapyndan berilýän bimöçber kömek-goldawlar hem-de guýulary burawlamakda toplanylan baý tejribe arkaly iki müň iki ýüz togsan ýedi — iki müň iki ýüz togsan bir metr aralykdan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar. Munuň özi buraw ussasy  Gurbangylyç Amangylyjowyň ýolbaşçylygyndaky burawlaýjylar toparynyň bäş aýyň dowamynda agzybirlikli, egin-egne berip çeken päk zähmetiniň miwesidir.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň awtoulaglar kärhanasynyň ýöriteleşdirilen kämil, döwrebap awtoulaglarynyň, gaz gurluşyk mehanizmleriniň ýokary öndürijilikli, sazlaşykly işledilmegi guýuda burawlaýyş işlerini bellenilen möhletinde üstünlikli ýerine ýetirmeklige şert döretdi. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, gaz guýusy her gije-gündizde alty ýüz ýigrimi sekiz müň kubmetr tebigy gaz berýär.

— 02 belgili ulanyş guýusynda burawlaýyş işlerini üstünlikli geçirmegine geologlar Guwanç Gurdow, Ýazmuhammet Eýupow, burawlaýjylar Kakabaý Çetiliýew, Bäşim Goççyýew, synag geçiriji toparynyň burawlaýjylary Baba Babaýew, Batyr Orazow, Gadam Bagyýew, Orazgeldi Çaryýew dagy saldamly goşant goşdy. Elbetde, bu ulanyş — baha beriş guýusynyň ilkibaşdan şonça mukdarda «mawy ýangyç» bermegi täze ýatagyň baý gaz goruna eýediginiň aýdyň alamatydyr.

Guýudan alnan tebigy gazyň düzüminiň kükürt wodorodsyz — arassa bolmagy bu ýatagyň önüminiň iň esasy aýratynlygydyr. Bu bolsa Şerepli gaz ýatagyndan alynjak tebigy gazyň hili babatynda dünýä ülňüleriniň ölçeglerine doly laýyk bolmagyny şertlendirýär. Şeýle hem gaz käniniň önüminiň ykdysady taýdan bähbidi ýokary bolar.

«Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Kelleli, Garabil gaz känlerinde-de guýulary burawlamak işlerine giň gerim berýärler. Olar täze gaz ýataklaryny özleşdirmeklige döwletimiz tarapyndan berilýän bimöçber kömek-goldawlary üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar — diýip, müdirligiň baş geology Muhammet Saparmyradow gürrüň berýär.

Sapardurdy ÝAÝLYÝEW.

Başga makalalar
1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf03937ebf.jpeg
Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti bilen Hytaý bilen Merkezi Aziýanyň hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşini maslahatlaşar

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen «Hytaýyň we Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary hem-de hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýändigini» belledi.


1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641d43ec91602.jpeg
Suwuklandyrylan gaz we benzin — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Duşenbe güni, 20-nji martda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 15,8 mln dollara barabar bolan 12 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär.


1641bf293a5da2.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.