Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

23:49 27.03.2023 4669

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7172/original-1642125f6a66fb.jpeg

Ýekşenbe güni Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi.

Ses bermäge başlamak üçin ir sagat 7-de saýlaw okruglarynyň çäklerinde birbada ähli saýlaw uçastoklary açyldy. Ses bermek üçin 2644 saýlaw uçastogy döredildi. Ýene-de 42 sany uçastok Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalarynda we konsullaklarynda hereket etdi.

Ses bermek üçin ýörite kabinalar bilen üpjün edilen ýerler taýýarlanyldy. Her bir saýlaw uçastogyna ygtybarly aragatnaşyk enjamlary, ulag serişdeleri berkidildi.

Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermäge hukugy bolan jemi 3,5 million saýlawçy bellige alyndy. Şolardan 18 ýaşyny dolduryp, ilkinji gezek ses bermäge gatnaşýan saýlawçylaryň sany 76 müň töweregi boldy.

Ildeşlerimiz konstitusion hukugyndan peýdalanyp, Mejlisiň deputatlygyna, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň agzalygyna dalaşgärleriň has mynasyplaryna ses berip, özleriniň raýatlyk borçlaryny berjaý etdiler.

Mejlisiň deputatynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň bir ornuna birnäçe dalaşgär hasaba alyndy. 

Şeýlelikde, öňki saýlawlar ýaly bu gezekki saýlawlar hem giň bäsdeşlik, demokratiýa we aýanlyk ýörelgeleri esasynda geçirilýär.

Türkmenistanyň halkara ýörelgelere eýerip, saýlawlara syn etmek üçin dünýä jemgyýetçiliginiň wekilleri çagyryldy. Ýurdumyza Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary hem-de ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça býurosynyň bilermenleri geldiler.

Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew saýlawlaryň baýramçylyk äheňini belledi.

Merkezi saýlaw toparynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12%, Welaýat, etrap, şäher halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň 91,10%, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň 91,20% ses berdi.

Saýlawlar geçirilen diýlip yglan edildi. Saýlaw kodeksiniň düzgünlerine laýyklykda, saýlawlaryň netijeleri ýakyn wagtda mälim ediler.

Başga makalalar
16194aaf55df73.jpeg
TNGIZT importyň ornuny tutýan önümleriniň önümçiligini giňeldýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän, importyň ornuny tutýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigi barada wise-premýer Şahym Abdrahmanow sişenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.


164df200a3db6f.jpg
Türkmenbaşynyň deňiz portunyň polipropilen terminaly milli önümleriň eksportyny artdyrýar

Dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan nebitgaz senagatynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň polipropilen terminalynyň üsti bilen eksport edilýär.


16194aa93f28f7.jpeg
«Türkmengaz» DK Auguste International Fze kompaniýasyndan enjamlary satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gaz çykarýan beketlerindäki desgalary döwrebaplaşdyrmak üçin Auguste International Fze (BAE) kompaniýasyndan tehniki serişdeleri — enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar.


164e09e155e53f.jpg
«Türkmengaz» DK-nyň «Merw» toparynyň futbolçylary 22-nji awgustda «Hujand» täjik topary bilen duşuşar

Tamamlanyp barýan hepdäniň möhüm wakalarynyň biri hem, AFK-2023/24 Kubogynyň Merkezi zolakdaky deslapky tapgyry boldy. Ol duşuşyk Mary şäherinde 10 müň orunlyk «Sport toplumy» stadionynda geçirildi.


164ddd9191454a.png
Daşary ýurt gämileri Türkmenbaşynyň portunda dizel ýangyjyny guýduryp bilerler

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuna girýän daşary ýurt gämilerine dizel ýangyjyny guýup bermek hyzmatyny hödürleýär. Bu barada flotuň saýtynda habar berilýär.